top of page

Bina Akustiği ve İnsan Sağlığı

Bina Akustiği ve İnsan Sağlığı İlişkisi

Pek çoğumuz akustik ile sağlık ve hatta verimlilik arasındaki dolaylı bağlantının güçlü olmadığını düşünüyoruz, oysa araştırmalar akustik kalitesi düşük mekanlarda maruz kalınan gürültü, çınlama ve yankının üretkenliğin düşmesinde ve sağlığın bozulmasında büyük etkisi olduğunu gösteriyor. Ofislerde çalışanların verimliliği büyük oranda akustik tasarımdan geçiyor.

Ofislerde verimlilik akustik proje ile sağlanabilmektedir.

Bugün giderek yaygınlaşan açık ofisler ve aktivite temelli çalışmayı destekleyen ofis düzeni, bilinçli bir şekilde tasarlanmadığında hedeflenenin aksine çalışan memnuniyetini, çalışma isteğini, verimliliği ve performansı düşürüyor. Uzaktan çalışma için de durum aynı. Evinden çalışanların en büyük problemi akustik özerklik veya yüksek gürültü.


Çalışma alanlarında bireysel çalışmalar, ekip çalışmaları ve toplantılar gibi farklı kullanım amaçları göz önüne alınarak yapılan bir düzenlemeyle ideal akustik çevre oluşturulabiliyor. Bu konuda mutlaka bir uzman danışman firma ile çalışmak gerekiyor.


Ekip çalışmaları, toplantılar ve beyin fırtınaları gibi aktivitelerde çalışanların birbirini zorlanmadan duyabileceği ve diğer çalışanları etkilemeyeceği; bireysel çalışmalarda sessiz ve odaklanmaya izin veren, sosyalleşme ve dinlenme alanlarında ise çalışanların seslerini yükseltmeden birbirleriyle iletişim kurabileceği alanlar oluşturmak gerekiyor.

Akustik tasarımı yapılmamış ofislerde baş ağrısı, odaklanamama, iletişim sorunları, endişe veya stres gibi hastalıklar baş gösteriyor.


Çok sayıda çalışan bu rahatsızlıklardan şikayetçi. Herkes iç mekan tasarımından farklı şekillerde etkileniyor. Tasarımcılar ilham verici çalışma alanları oluşturmak ve çalışan memnuniyetini artırmak için 3 ana duyuya odaklanıyor: görme, dokunma ve işitme.

Araştırmalara göre, farklı şekillerde, her an ortalama 2 milyon bit duyusal veri alıyoruz. Bu da içinde bulunduğumuz çevreden ve tasarımdan farklı şekillerde etkilenmemize sebep oluyor. Bazılarımız materyallerin dokusuna, bazılarımız renk ve grafiklere, bazılarımız ise seslere daha fazla odaklanıyoruz. İşte bu noktada akustik sağlık önem kazanmaya başlıyor.

İşitme duyusu daha hassas olanlar için modern ofis düzeni çoğu zaman zorlayıcı ve rahatsız edici bir hal alabiliyor. İş birliğini, dayanışmayı, karşılaşmaları ve iletişim kurmayı destekleyen açık ofis düzeni, tüm avantajlarına rağmen gürültü üretmeye açık bir ortam oluşturuyor.

Ses özerkliği olmayan, çınlama olan açık ofislerde verimlilik %80'lere varan oranda düşebilmektedir.

Açık ofislerle ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki gürültü seviyesinin rahatsız etmediği çalışan oranı yalnızca %30 ve gürültü, çalışanlardaki stres ve endişe seviyesini yükseltirken çalışma isteği ve memnuniyetini düşürüyor. Bu durumda akustik tasarımın bina mimari tasarımının ayrılmaz bir parçası olarak zorunluluğu ortaya çıkıyor.


Aslına bakılırsa günümüzde mimarlık bir çok ayrı branştan danışmanlık alınarak gerçekleştirilebiliyor. Eskiden mimardan yüzeysel olarak bilmesi gereken konular şimdilerde bilimsel araştırmaların artması ile her biri bir alt uzmanlık alanı olan danışmanlık hizmetleri olarak karşımıza çıkıyor.


Türkiye’de bina tasarımı aşamasında çoğu zaman ikincil bir öneme sahip olarak görülen akustik düzenleme, o mahali sürekli olarak kullanan kişiler için oldukça hayati bir öneme sahip. Yine Türkiye’de sesin etkilerinin kişiden kişiye değişmesi ve gözle görülür olmaması ses üzerine olan çalışmaların göz ardı edilmesine sebep olmakta. Ancak aynı çalışma ve yaşama hacminin giderek daha fazla kişi tarafından paylaşılması, ofisler için akustik tasarımı bir lüks olmaktan çıkarıp kritik bir konuma getirmiş durumda.


Dünyada, özellikle açık ofislerin yaygınlaşması ve bu ofislerde yaşanılan işçi sağlığı ve çalışma verimi ile ilgili sorunların ortaya çıkması ile bu konuda çok sayıda araştırma yapılmış ve standartlar yayınlanmıştır. LEED ve WELL gibi yeşil ve sağlıklı bina sertifikaları binalarda akustik sağlığı zorunlu kılmaktadır.

Akustik projede bina çalışanlarının beklentileri araştırılmalıdır.

Ofislerde Çalışanların Akustik Beklentisi Nasıl Sağlanır?

Bir çok ofis çalışanı arkadaşınızın ofisteki gürültü nedeni ile şikayet ettiğini duyarsınız. Çalışanlar akustik konfor elde etmenin yolunun çoğu zaman kendilerine ait bir odadan geçtiğini düşünürler. Ancak rahat bir çalışma ortamı, mekanı odalara ayırmadan, akustik tasarımın titizlikle yapılması ile de pekala mümkündür. Hatta bazı çalışmalar, ortak bir çalışma alanında ve birbirlerini rahatsız etmeden çalışan insanların, birbirlerinden tamamen yalıtışmış olarak insanlardan daha konforlu olduğunu göstermektedir. Ofislerde verimlilik için aranılan akustik özellikler özetle aşağıda verilen üç başlık altında incelenebilir.

 • İletişim Kolaylığı

 • Gizlilik

 • Arka Plan Gürültüsü

Bu faktörlerin her birisi birbiri ile doğrudan ilişkilidir. Bu faktörler, ofis ortamındaki ses dokusunun verimli çalışma ve iletişime elverişli olmasını amaçlarlar.


Ses izolasyonu bölmeleri 20dB civarında ses yalıtımı yapabilmektedir.

İletişim Kolaylığı ve Akustik

Ofislerin veya öğrenme hacimlerinin iletişim kolaylığı son derece önemlidir. Akustik düzenlemede problemlerin pek çoğunun temeli gereğinden yüksek ses iletimidir. Çalışanlar arasındaki toplantılar ya da kısa görüşmeler için konforlu mahallerin hazırlanmış olması ve bu mahaller içerisinde gerekli ses iletim kalitesinin sağlanması akustik sağlığı arttırmakta ve çalışma verimini arttırmaktadır.


Ofislerde iletişim kolaylığı geleneksel olarak Articulation Index (AI) adı verilen parametre ile ölçülmektedir. Bu parametre konuşmacı ses seviyesini arka plan gürültüsü ile karşılaştırarak konuşmanın ne oranda ayırt edilebilir olduğunu inceler. Bu parametre çınlama etkilerini hesaba katmamasından ötürü STI ya da SII gibi parametrelerden daha basit bir ölçüm yöntemi sunar ve ofislerde kullanım için son derece uygundur. Ancak 2012 yılında yayınlanan ISO 3382-3 standartı, daha detaylı bir inceleme yöntemi olan STI parametresini benimsemiştir. LEED ve WELL gibi derecelendirme sistemleri de STI’i kullanırlar.


Akustik Gizlilik ve Dikkat Dağıtıcı Seslerin Kontrolü

Akustik özerklik iş yerlerinde önemli bir tasarım girdisidir. Ofis içerisinde gerçekleşen konuşmaların pek çoğu yalnızca belirli bir kaç kişiyi ilgilendirir nitelikte olabilir. Bu konuşmaların gereğinden fazla kişiye ulaşması bazı durumlarda bilgilerin gizliliği için, bazı durumlarda da bu bilgiye ihtiyacı olmayan kişilerin konuşmayı duyarak dikkatlerini kaybetmelerinden ötürü sıkıntı oluşturur.


Günümüzde web toplantıları için açık ofisler uygun değildir.

Gizliliğin ölçümü, Privacy Index (PI) adı verilen parametre ile yapılmaktadır. “0” ile “1” arasında değer alan bu parametrenin “0” değeri alması gizliliğin olmadığı, “1” değeri alması da mutlak gizliliğin olduğu anlamına gelmektedir. Ofis içerisindeki bir çalışanın dikkati dağılmadan çalışmasını sürdürebilmesi için PI değerinin %80 ve üzerinde olması gereklidir. Bu, başka bir konumdaki konuşmacının söylediklerinin yarısından fazlasının anlaşılmaması anlamına gelmektedir ve ancak böyle bir durumda çalışanlar dikkatini toplayabilmektedir.

Gizliliğin sağlanması için gerekli olan PI değeri %95 ve üzerindeki değerlerdir. Bu aralıkta konuşmacının söyledikleri tamamen anlaşılmazdır ve yüksek gizlilikteki bilgilerin paylaşılmasına uygundur. Herhangi bir akustik uygulama görmemiş bir açık ofiste gizlilik indeksi %10 kadar düşük olabilir. Bu durumlarda çalışanların ister istemez birbirlerini rahatsız etmesi ve çalışma veriminin düşmesi kaçınılmazdır.


2012 yılında yayınlanan ISO 3382-3 standardı, gizliliği rd ve rp şeklinde iki parametre ile incelemektedir. Bu yaklaşımda rd dinleyicinin konuşmasının STI (konuşma anlaşılabilirliği) değerinin “0,5” altına düştüğü uzaklık olarak belirlenmiştir. STI, konuşmacının ne kadarlık bir alan içerisinde dikkat dağıtıcı olduğunu belirtir. Rp değeri de STI’ın 0,2 altına indiği mesafe olup gizli iletişim için gerekli uzaklığı belirtir. Bu standart, ofisteki ses düzeyinin kaynaktan alıcıya olan uzaklığa bağlı düşümünü de D2,S adında ayrı bir parametre incelemektedir. D2,S, ofisin beraber çalışma için ne kadar uygun olduğunu gösteren bütüncül bir parametredir.

Arka plan gürültüsünün düşük seviyede olması gereklidir.

Arka Plan Gürültüsü ve Akustik Çözümler

İstenmeyen sese gürültü ismi verilmektedir. Bu istenmeyen sesler psikolojik ya da fizyolojik boyutta insanları olumsuz etkiler. Yüksek gürültü, gürültünün tipine de bağlı olarak insanlarda yorgunluk, sinir ya da korku gibi olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Örneğin iş makielerinde çalışan operatörlerin iktidarsızlık dahil olmak üzere bir çok fizyolojik ve psikolojik rahatsızlığa sahip olduğu gözlemlenmektedir. Gürültünün kişiyi ne oranda etkileyeceği aşağıdaki etmenlere bağlıdır.

 • Gürültünün o ortama uygunluğu, gerekliliği

 • Gürültünün ani bir şekilde şiddetlenip şiddetlenmediği

 • Gürültünün sağlık sorunu yaratma ihtimali

 • Gürültünün tonu (alçak frekans, yüksek frekans vb)

 • Gürültünün bilgi içerip içermemesi (konuşma vb)

 • Gürültünün kimin tarafından yapıldığı ve kontrol edilip edilemediği

 • Odanın çınlama süresi ve gürültüye katkısı

Tüm bu unsurlar göz önüne alınarak gürültü kaynaklarının belirlenmesi ve gürültü önlemlerinin alınması gereklidir. Gürültünün yalnızca tek bir sayısal değer ile ölçümü bu noktada yetersiz kalmaktadır ve kontrollerde gürültünün şiddetinden ziyade ne oranda rahatsız edici olduğu da dikkate alınmalıdır.


Ofis Akustiği Nasıl İyileştirilir?

Mimari Düzenlemeler Yapılmalıdır

Projelendirme aşamasında ofis içerisindeki ses dokusunun incelenerek hangi bölgede ne kadar gürültüye izin verilebileceğinin tespiti mimari düzenlemelerin ilk aşamasını oluşturur. Açık ofislerde gürültülü ortak çalışma alanları ve konsantrasyon gerektiren çalışma bölgeleri ayrılmalı, yüksek trafik içeren noktalara olan uzaklıkları belirlenmelidir. Çalışanların birbirlerine olan uzaklıkları, masalarında ne yönde oturdukları, ara duvar ve bariyerlerin tasarımı gibi detayların tümü bu aşamada çözülmektedir ve akustik konforun elde edilmesinde çok büyük öneme sahiptir. Bazı durumlarda dikkatli çalışma için özel odaların da ayrılması mümkündür. Bu odalar rahatsız edilmemek isteyen kişilerin geçici olarak kullanabileceği ortak odalardır.

LEED yeşil bina derecelendirme sistemi akustik tasarım için ses maskeleme sistemlerini açık ofislerde önermektedir.

Akustik tasarım yazılımlar ile modellenmeli ve kontrol edilmelidir.

Oda Çınlama Süresi Çalışması

Ofislerin mekânsal boyutları akustik sağlık ile ilişkilidir. Ayrıca mimarın mekan seçimleri akustik için gerekli olacak yatırım miktarını da etkilemektedir. Özellikle yüksek tavanlı ofislerde ve atrium, galeri gibi büyük hacimlerde gürültünün kontrolü için oda çınlama süresinin belirli limitlere çekilmesi gerekmektedir. Mimar burada tasarımının akustik maliyetini de işverene açıklamalıdır. Bu genellikle Türkiye’de yapılmayan bir bilgilendirmedir. Bu şekilde gürültü en kısa zamanda yutularak odada biriken gürültü miktarı azalır. Daha ufak hacme sahip ofislerde ise çınlama süresi önemsizleşmektedir ve münferit yansımaların incelenmesi önem kazanır.

Projelendirilen alanda yansıma yüzeyleri hesaplanmalıdır.

Yansımaların Kontrolü Çalışması

Ses mekan içinde seyahat eder. Bu nedenle iki çalışan arasındaki konuşma iletimi, çevre yüzeylerin yansıtma özellikleriyle birebir ilişkilidir. Masalar arası bariyerlerin yüksekliği, tavandaki panel ve armatürler, çevredeki pencere ve mobilyaların yerleşiminin tümü yansımaların miktarını belirleyen etmenlerdir. İki çalışanın tam arasında kalacak şekilde tavana monte edilen bir ayrım olan difüzör ya da armatür kuvvetli bir yansımaya sebep olabilmektedir. Buna benzer olarak cam önünde ve köşede yer alan bir çalışanın sesi diğer çalışanlara çok daha kuvvetli ulaşacaktır.

Yansıma kontrolleri, istenilen gizlilik ve akustik konfor değerlerinin elde edilebilmesi için mimari planlar üzerinde titizlikle yapılmalı ve daha sonra da bilgisayar modelleri kullanılarak doğrulanmalıdır. Bu konuda EASE, CATT ve ODEON yazılımları kullanılabilecek olup ISO 3382-3 desteğini ekleyen son versiyonları ile CATT ve ODEON yazılımları ön plana çıkmaktadır.

Akustik Yalıtım Çalışması

Mekanda yer alan yapısal olsun veya olmasın her bir eleman yalıtıma olumlu veya olumsuz etki eder. Örneğin, ofis içerisinde ayırıcı olarak kullanılan duvar ya da bölmelerin yalıtım düzeyi, gizliliğin önemli bir belirleyicisidir. İstenilen yalıtım düzeylerinin elde edilebilmesi için mimari düzenlemelerin yapılması sonrasında fiziksel olarak ayrılmış mahaller arasında yalıtım düzeylerinin belirlenerek detayların bu kriterlere göre oluşturulması gereklidir.

Sesin tüm hava geçişlerinden ilerleyebilmesi ve katılar içerisinde de titreşim yollu iletim sağlanmasından ötürü yalıtım titizlikle ele alınması gereken ve başarı elde etmenin nispeten zor olduğu bir alandır. Ofis çalışanları arasındaki partisyonlar, kapılar ve kapalı mahaller arasındaki duvarlarda sıkça incelenmesi gereken yalıtım düzeyi, genellikle STC ya da Rw parametreleri ile ölçülür. LEED ve WELL gibi sertifika sistemleri STC ya da Rw parametrelerini kabul ederler.

Gürültü Maskeleme Sistemleri

Günümüzde yüksek teknolojinin gelişmesi ile elektronik çözümler de yaygınlaşmaya başlamıştır. Mimari tasarımların yapılması ve önlemlerin alınması sonrasında dahi, yakın mesafede bulunan çalışanların konuşmaları, yeterli şiddette olmaları durumunda arka plan gürültüsünden sıyrılarak dinleyici tarafından anlaşılabilir olacaktır. Bu sebeple ofislerde çok düşük bir arka plan gürültüsü istenmemekte, hatta yapay olarak sabit bir miktar arka plan gürültüsünün ofis ortamına yayınlanması gerekmektedir. Bu gürültü, dikkat dağıtıcı diğer sesleri ‘maskeleyen’ ve herhangi bir bilgi içermeyen saf bir gürültüdür.

Gürültü maskeleme adını alan bu teknik, hoparlör sistemleri ve dijital ses kaynakları kullanarak yapay biçimde ortama gürültü yayınlama teknolojisine dayalıdır. Oldukça düşük seviyelerdeki bu gürültü kişiyi rahatsız etmeyip kolayca uyum sağlayabileceği şekilde düzenlenmektedir. Bu gürültünün homojen olarak dağıtılması ve rahatsız edici olmaması için akustik uzmanın sistemi detaylı olarak çalışması gerekmektedir. Gürültü maskeleme, tüm ideal şartların sağlanmasına rağmen %80 PI değerini geçemeyen pek çok ofis için kaçınılmaz bir uygulamadır ve günümüzde tüm batı ülkelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.


Akustik tasarım ofiste bir çok ilave elemanın yer almasını gerektirmektedir.

Açık Ofislerde Alınması Gereken Akustik Önlemler

Ses gizliliği açık ofislerin en büyük problemidir. Hiçbir önlem alınmamış bir açık ofiste, aralarında 2 metre mesafe olan iki çalışan arasındaki gizlilik yaklaşık %10 düzeyinde olacaktır. Bu değerin arttırılması için ilk akla gelen önlemler aşağıdaki gibidir.

Bariyer Uygulaması

Çalışanlar arasına yerleştirilecek bariyerler 20dB’e kadar yalıtım sağlayabilmektedir. Bu bariyerler gizlilik için ilk adımı oluştururlar. Bilimsel gelişmeler çalışanları tamamen birbirinden yalıtmak yerine bu bariyerlerin baş hizasını geçmeyecek yükseklikte yerleştirilerek çalışanların birbirlerini görebilmelerini sağlamanın daha çok fayda getirdiğini göstermiştir. Birbirini gören ofis çalışanları karşılarındakinin farkında olup seslerini daha iyi ayarlayabilmektedir.

Oturma Yönlerinin Projelendirmesi

Ofiste çalışanların birbirlerine karşılıklı oturması ile 90° dönmüş olmaları ses seviyesinde 8 dB’e kadar düşme anlamında bir değişikliğe sebep olmaktadır. Bu çok önemli bir tasarım girdisidir. Bu sebeple çalışanların farklı yönlerde oturmaları gizlilik için önemli bir unsurdur.

Tavanda Ses Yutucu Plakalar

Ofislerde tavan yüzeyleri oldukça önemli bir tasarım konusudur. Çünkü tavan yüzeyleri sesi en fazla yansıtan alanlardır. Konuşmalar çalışanlar arasında en kuvvetli olarak üzerilerinde yer alan ortak tavan tarafından yansıtılmaktadır. Bu ses yansımalarının şiddetini tavan plakalarının kalitesi yani yutuculuğu belirlemektedir. Bu nedenle ofislerde genellikle en yüksek yutuculuk sınıfından materyaller tercih edilmesi gereklidir. Akustik danışmanın önemli bir görevi de seçilen malzemelerin kalite sınıflarını belirlemektir.

Gürültü Maskeleme Sistemi Tasarımı

Açık ofis hacimlerinde düşük bir ortam gürültüsü her türlü yalıtım önlemine rağmen etraftan gelen seslerin son derece anlaşılabilir olmasına sebep olabilir. Bu seslerin örtülmesi ve anlaşılmaz olması için standartlara uygun bir gürültü maskeleme sisteminin uygulanması etkili bir biçimde gizliliği arttıracaktır. LEED ve WELL sertifika sistemleri rehberlerinde bunu tavsiye etmektedir.

Ofis İçi Çınlama Süresinin Projelendirilmesi

Özellikle küçük ofislerde duvar alanlarının en az %25’ine uygulanacak ses yutucu malzemeler toplam çınlamayı düşürecek ve yansıma miktarını azaltacaktır. Bu değişiklik gizliliğin artmasını sağlayacaktır. LEED yeşil bina derecelendirme sistemi okul, hastane ve konut gibi farklı bina tipleri için çınlama süresini düşüren panel alanları yüzde değerleri belirlemiştir. Akustik projede bu yüzde değerlere mutlaka uyulması gereklidir.

Bina Akustiği Danışmanlığı Nedir?

Akustik kelimesinin anlamı; titreşim, ses, ultrason ve ultrason dahil olmak üzere gazlar, sıvılar ve katı maddelerdeki tüm mekanik dalgaların incelenmesi ile ilgilenen disiplinler arası bir bilimdir. Ses ve ses dalgalarıyla uğraşan fiziğin dalı olarak tanımlanır.


Bina akustiği; binalarda gürültüyü kontrol etmek anlamına gelmektedir. Bu, binada bir alandan diğerine gürültü iletiminin en aza indirilmesini ve mekanların içindeki sesin özelliklerinin kontrol edilmesini içerir. Bina akustiği, yapının maruz kaldığı gürültü ve titreşimi iç mekânda konforun sağlanması için minimize eder.


Bina akustiği, binanın kullanıcılarının sağlığı ve verimliliği için tasarım, işletim ve inşaat aşamalarını içeren mühendislik yaklaşımı ile gerçekleştirilir. Bina akustiği çalışmaları, sağlıklı ve konforlu bir iletişim için gereklidir. Bu da bina içindeki verimliliği desteklemektedir. Oteller, konser salonları, kayıt stüdyoları, konferans salonları gibi gürültü kontrolünün, ses kalitesinin ve anlaşılırlığının çok önemli olduğu yerlerde özellikle önem taşır.


Akustik Danışman, yapı kabuğuna etki eden gürültüyü ve titreşimi, uzman ekipleri eliyle ve modern ekipmanlarla ölçerek analiz eder. Bu bilimsel veriler doğrultusunda, uygun akustik ortamı ve gürültü kontrolü enstrümanlarını, optimal seviyede tasarlayarak, akustik mühendislik hesaplamaları ve akustik simülasyon yazılımlarıyla çözümleyip raporlar.

Yapı kabuğuna etki eden çevresel gürültü ve titreşim (trafik veya kalabalık gibi) iç gürültü seviyelerini ve yapısal titreşimi etkiler. Bu durum bina kullanıcılarının sağlık ve yaşam konforunu negatif yönde etkiler. Akustik danışman, gürültü ve titreşimi kontrol etmek, hafifletmek için bina cephe sistemleri tasarımından, malzeme seçimi ve montajına kadar pek çok konuda detaylı çözüm önerileri sunar.


Proje müelliflerine sunulan rapor doğrultusunda, cephe elemanlarının tasarımı, çevresel ses kirliliğinin azaltılması doğrultusunda fiyat performans verileri korunarak optimal bir performansta yapılandırılır.


Akustik Danışmanlıkta Sektörden Farkımız Nedir?

Alanında tecrübeli ve ulusal ve uluslararası bir çok referansı olan, mimari akustik danışman, inşaat mühendisi ve pek çok teknik personelle birlikte yürüttüğümüz akustik danışmanlık birimimiz, cephe akustiği dışında pek çok akustik danışmanlık faaliyetini de başarıyla yürütmekte olup, yurt içi ve yurt dışı projelere farklılık yaratan katkılar sağlamaktadır.

Akustik danışmanlarımız iç mekân akustiği, konser salonları, cephe akustiği ve konferans merkezleri konusunda daima uluslararası standartlarda raporlama yapmış Türkiye’ nin akustik danışmanlık alanında önde gelen teknik insanlarından oluşmaktadır. Mimari ve mühendis kadromuz; iç mekân / oda (hacim) akustiği, cephe akustiği, ses izolasyonu & gürültü kontrolü, titreşim kontrolü & yapısal dinamik, ses-görüntü & entegre iletişim sistemleri, ölçüm, bilgisayarlı-modelleme & analiz, analiz/tasarım programları & ölçüm ekipmanları konusunda akreditedir.


Maliyet ve süre optimum akustik danışmanlık yapmaktayız. Fayda/maliyet gözetilerek yapılacak çalışmada en fazla gürültü kirliliğini en optimal malzemeyle sönümleme güdüleceği için maliyet, deneysel yöntemlere oranla düşük olmaktadır.

Proje müelliflerinden, cephe danışmanına, malzeme alımından, montaj ekibine kadar projedeki pek çok çalışana rahatlık ve güven sağlamaktayız.


Kanuni yaptırımları ve yönetmelik şartlarını yerine getirmekteyiz. Proje bitiminde oluşacak gürültü kirliliği sorunu en baştan çözmekteyiz. Proje başında önlem alınamadığı taktirde daha sonradan oluşabilecek gürültü kontrolüyle ilişkili istenmeyen verimsiz çözümler ve ek maliyetleri ortadan kaldırmaktayız. Gürültüyle ilişkili sorunların çözümünde yüksek hızda çözüm sunabilmekteyiz.


Akustik Danışmanlık Hizmet Başlıkları

 • LEED ve WELL Kriterlerine Uygun Akustik Proje Danışmanlık Hizmetleri

 • Akustik Tasarım ve Projelendirme Hizmetleri

 • Akustik Danışmanlık Hizmetleri

 • Akustik Modelleme

 • Akustik Raporlama

 • Akustik Strateji Raporu

 • Yapı Akustiği Danışmanlık Hizmetleri

 • Bina Akustiği Danışmanlık Hizmetleri

 • Hacim Akustiği Danışmanlık Hizmetleri

 • Akustik Malzemelerin Teknik Danışmanlığı

 • Sistem Detaylarının Hazırlanması

 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması

 • Çevresel Gürültü Haritalama ve Raporlama

 • Elektro-akustik Tasarım ve Danışmanlık Hizmetleri

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Uygun Akustik Danışmanlık

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Uygun Bina Akustik Projesi: Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin kullanımında insanların maruz kalacağı bina içi ve dışından kaynaklanan gürültülerin kişilere yaratacağı olumsuz etkileri önlemek üzere akustik ve yalıtım değerlerinin incelenmesi sonrasında binanın inşasında kullanılacak malzemelerin belirtildiği projedir. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereği belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan tüm binalarda akustik proje uygulanması gerekliliktir.


Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Uygun Bina Akustik Raporu: Yapı ruhsatlarının alınma aşamasında binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmelik gereği bina akustik raporu bir gerekliliktir. Yapılacak olan binalardaki akustik değerlerin ve yalıtımın değerlendirilmesi için bina projenizi inceleyerek bina akustik raporunuz sertifikalı uzman çalışanlarımız tarafından en kısa sürede ve en uygun şartlarda tarafınıza sunulmaktadır.


Akustik Ölçüm Hizmetleri

 •  Akustik Ölçüm ve Raporlama

 •  TS, ISO, EN, ASTM Standartlarına Göre Akustik Ölçümler

 •  TSE Akustik Laboratuvarları’nda Ölçüm Hizmetleri

 •  Çevresel Gürültü Ölçümleri

 •  Yapı Akustiği Ölçümleri

 •  Yalıtım Düzeyi Ölçümleri

 •  Ses Basınç Düzeyi Ölçümleri

 •  Tesis İçi Gürültü Haritalaması

 •  Yansışım Süresi ve Hacim Akustiği Ölçümleri

 •  Akustik Kamera ile Testler

 •  Darbe Yalıtım Testleri

 •  Titreşim Ölçümleri

 •  Odalar Arası Ses Yalıtımı Ölçümleri

 •  Duvar, Cephe veya Döşemelerin Ses Yalıtımı Ölçümleri

 •  Anons Sistemi Ölçümleri

 •  İşçi Sağlığı Ölçümleri

 •  Binalarda Yapısal Titreşim Düzeyi Ölçümleri

 •  Makine Ses Gücü Düzeyi Ölçümleri

 •  Frekans Analizi

 •  Elektroakustik Performans Ölçümleri


Gürültü ve Titreşim Denetimi

 •  Akustik Tasarım ve Projelendirme Hizmetleri

 •  Akustik Danışmanlık Hizmetleri

 •  Gürültü ve Titreşim Denetimi

 •  Ses Yalıtımı Projeleri

 •  Akustik Raporlama

 •  Akustik Strateji Raporu

 •  Tesis İçi Gürültü Denetimi

 •  Gürültü Yönetmeliğine Uygun Akustik Rapor


Akustik Uygulama Kontrollüğü

 •  Şantiye Kontrolleri ve Raporlama


Akustik Uygulamalar

 Ses Yalıtımı Uygulamaları

 Hacim Akustiği Düzenlemeleri

 Anahtar Teslim Akustik Uygulamalar

 Özel Akustik Ürünlerin Tasarım, Üretim ve Montajı


Kaynak:

1. http://www.mtises.com/ofislerde-akustik-konforun-saglanmasi/

2. https://www.altinbolme.com.tr/blog/ofislerde-verimlilik-ses-izolasyonu-ve-akustik-neden-onemli

3. https://www.nurus.com/tr/blog/ofiste-akustik-kalitesi-neden-onemli
257 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page