top of page

Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi Nedir?

CBD, Convention on Biological Diversity Nedir?

İlk Sözler

Bundan 1.000 yıl önce dünyadaki tüm hayvan stokunun %2’si yaşayan insanlardan oluşuyordu. Bugün dünyadaki tüm hayvan stokunun %98’i insanlar ve insanların tüketmek için boyunduruk altına aldıkları hayvanlardan oluşuyor. Şu an dünyada vahşi hayatı sadece tüm hayvanların %2’si. Dünyada sadece %2 değerinde kalmış olan vahşi canlılar insanların onlara uygun gördüğü ve halen yapılaşma ve av baskısı içinde olan milli parklarda yaşıyorlar. Milli parklar ülkeler tarafından hiç de iyi korunmuyor ve sürekli olarak yapılaşmaya açılıyor, buralardaki ormanlar kesiliyor. Milli parklara giderek onların yaşamasını, bazen üremesini zorlaştırıyor, oralarda avlanarak türlerini yok ediyoruz. Türkiye, elindeki canlıları yaşatmak istiyor ise genelinde her alanda avlanma en kısa sürede yasaklanmalı.

Dünyada, türlere ve ekosistemlere yönelik tehdit hiç bu kadar büyük olmamıştı. İnsan faaliyetlerinin neden olduğu türlerin neslinin tükenmesi endişe verici bir oranda devam ediyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği okyanuslardaki biyolojik çeşitliliği yok ediyor.

CBD, yani Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, sürdürülebilir kalkınma için kilit uluslararası bir örgüttür. CBD, 196 ülkeleri tarafından onaylanan "biyolojik çeşitliliğin korunması, bileşenlerinin sürdürülebilir kullanımı ve genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve adil bir şekilde paylaşılması" için uluslararası yasal bir birlikteliktir.

Genel amacı, sürdürülebilir bir geleceğe yol açacak biyolojik çeşitliliği koruyacak eylemleri teşvik etmektir. Biyolojik çeşitliliğin korunması, insanlığın ortak bir kaygısıdır.


Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, her düzeyde biyolojik çeşitliliği kapsar: ekosistemler, türler ve genetik kaynaklar. Ayrıca, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü de dahil olmak üzere biyoteknolojiyi de kapsamaktadır. Aslında, bilim, politika ve eğitimden tarıma, iş dünyasına, kültüre ve çok daha fazlasına kadar biyolojik çeşitlilik ve kalkınmadaki rolü ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili tüm olası alanları kapsar.


CBD’nin yönetim organı Taraflar Konferansı COP’dur. Anlaşmayı onaylayan tüm hükümetlerin (veya tarafların) bu nihai otoritesi, ilerlemeyi gözden geçirmek, öncelikleri belirlemek ve çalışma planlarına bağlı kalmak için her iki yılda bir toplanır. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası (SCBD), Montreal, Kanada'da bulunmaktadır. Başlıca işlevi, CBD'nin ve çalışma programlarının uygulanmasında hükümetlere yardımcı olmak, toplantılar düzenlemek, belge taslağı hazırlamak ve diğer uluslararası kuruluşlarla koordine etmek ve bilgi toplamak ve yaymaktır. İcra Sekreteri, Sekreterya'nın başıdır.


Tarihçe

Dünyada, türlere ve ekosistemlere yönelik tehdit hiç bu kadar büyük olmamıştı. İnsan faaliyetlerinin neden olduğu türlerin neslinin tükenmesi endişe verici bir oranda devam ediyor. Dünya'nın biyolojik kaynakları, insanlığın ekonomik ve sosyal gelişimi için hayati öneme sahiptir. Sonuç olarak, biyolojik çeşitliliğin şimdiki ve gelecek nesiller için muazzam değere sahip küresel bir varlık olduğu konusunda artan bir kabul vardır. Buna cevaben, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), biyolojik çeşitlilik konusunda uluslararası bir sözleşmeye duyulan ihtiyacı araştırmak için Kasım 1988'de Biyolojik Çeşitlilik Uzmanları Geçici Çalışma Grubu'nu topladı. Kısa bir süre sonra, Mayıs 1989'da, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için uluslararası bir yasal belge hazırlamak üzere Teknik ve Hukuk Uzmanlarından oluşan Geçici Çalışma Grubu’nu kurdu. Uzmanlar, “gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında maliyet ve faydaların paylaşılması ihtiyacını” ve “yerel halk tarafından inovasyonu desteklemenin yollarını ve araçlarını” dikkate alacak çalışmalar yaptılar.

Dünyada vahşi canlılar sadece milli parklarda yaşayabiliyor.

Şubat 1991 tarihine gelindiğinde, Geçici Çalışma Grubu, Hükümetlerarası Müzakere Komitesi olarak biliniyordu. Çalışmaları, 22 Mayıs 1992'de Nairobi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin Kabul Edilen Metninin Kabul Edilmesi Konferansı ile sonuçlandı.

Sözleşme, 5 Haziran 1992 tarihinde Rio’da Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda "Dünya Zirvesi"nde imzaya açılmıştır. 4 Haziran 1993 tarihine kadar imzaya açık kaldı ve bu tarihe kadar 168 ülkeden imza aldı. Sözleşme, 30. onaydan 90 gün sonra 29 Aralık 1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Taraflar Konferansı'nın ilk oturumu 28 Kasım – 9 Aralık 1994 tarihleri arasında Bahamalar'da yapılması planlanmıştır.


Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, dünya toplumunun sürdürülebilir kalkınmaya olan artan bağlılığından ilham almıştır. Biyolojik çeşitliliğin korunmasında, bileşenlerinin sürdürülebilir kullanımında ve genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve adil paylaşımında ileriye doğru atılmış dramatik bir adımı temsil etmektedir.

Şehirler dünyadaki biyolojik çeşitlilik için çok önemli bir baskı unsuru.

Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü - 22 Mayıs

Birleşmiş Milletler, biyolojik çeşitlilik konularının anlaşılmasını ve farkındalığını artırmak için 22 Mayıs'ı Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü (IDB) ilan etti. BM Genel Kurulu'nun İkinci Komitesi tarafından 1993 yılının sonlarında ilk kez oluşturulduğunda, 29 Aralık (Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği tarih), Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü olarak belirlenmiştir. Aralık 2000'de BM Genel Kurulu, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin Kabul Edilmiş Metninin Kabulüne İlişkin Konferansın Nairobi Nihai Yasası tarafından 22 Mayıs 1992 tarihinde Sözleşme metninin kabulünü anmak için 22 Mayıs'ı IDB olarak kabul etmiştir.


Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi

1992 yılında Rio de Janerio’da gerçekleştirilen Dünya Zirvesinde kabul edilen üç temel çok taraflı çevre sözleşmesinden (Rio Sözleşmeleri) biri olan BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity - UNCBD) 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. UNCBD'nin amacı genel olarak; biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliği, aynı zamanda genetik kaynakların kullanımından doğacak faydaların adil şekilde paylaşımını teminen ulusal stratejilerin belirlenmesi, eylem planları ve programların geliştirilmesidir.

Türkiye, Sözleşmenin ilk imzacıları arasındadır. UNCBD’yi 1996 yılında onaylamıştır. Halihazırda Sözleşmeye 196 ülke ve AB taraftır. Bir başka deyişle Sözleşme, küresel düzeyde en fazla kabul gören çevre Sözleşmeler arasındadır.

Afrika biyo-çeşitliliği turizm baskısı altında can çekişiyor.

UNCBD çerçevesinde, 2000 yılında yürürlüğe giren "Kartagena Biyogüvenlik Protokolü" ve 2014 yılında yürürlüğe giren "Genetik Kaynaklara Erişim ve Yarar Paylaşımı Hakkında Nagoya Protokolü" bulunmaktadır. Kartagena Protokolü, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilecek, modern biyoteknoloji yöntemleri kullanılarak elde edilmiş olan değiştirilmiş canlı organizmaların güvenli nakliyesini, muhafazasını ve kullanımını amaçlamaktadır. Kartagena Protokolü'ne ülkemiz 2004’te taraf olmuştur. Değiştirilmiş canlı organizmalardan kaynaklanan zararın meydana gelmesi halinde, yükümlülükler ve telafi usullerinin belirlenmesi amacıyla Kartagena Biyogüvenlik Protoküne ilave olarak Nagoya-Kuala Lumpur Ek Protokolü kabul edilmiştir. Türkiye bahsedilen Ek Protokole ve Nagoya Protokolü'ne henüz taraf değildir.


Sözleşme ve Protokollerinin Taraflar Konferansı (COP) iki yılda bir düzenlenmektedir. COP15’in başkanlığını ve evsahipliğini Çin Halk Cumhuriyeti yürütmektedir. 2020 yılında Çin’in Kunming şehrinde düzenlenmesi planlanan COP15’in, Kovid-19 salgını sebebiyle iki oturum şeklinde tertip edilmesi kararlaştırılmıştır. İlk oturum çevrimiçi olarak 11-15 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenmiştir. Kovid-19 salgınının COP15’in Çin’de gerçekleştirilmesine imkân vermemesi sebebiyle, ikinci oturum 5-17 Aralık 2022 tarihlerinde Montreal'de düzenlenmiştir.

COP15’te genel olarak "biyoçeşitliliğin korunmasında sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları", "ormansızlaşma sorunları", "sürdürülebilir tarım", "denizlerdeki plastik kirliliğinin durdurulması", "biyolojik çeşitlilik ve iklim politikalarının birlikte değerlendirilmesi" ve "doğaya zarar veren sübvansiyonların durdurulması" ele alınmıştır.

Doğadaki neredeyse tüm canlıların türleri sona ermek üzere.

COP15’in en önemli gündem maddesini “Kunming-Montreal 2020 Sonrası Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi-GBF” belgesi oluşturmuştur. Bu belge, biyolojik çeşitlilik konusunda önümüzdeki dönemde atılması öngörülen adımları ve hedefleri ortaya koymaktadır. “GBF, dört amaç (goal) altında, 2030 yılına yönelik, bazıları sayısal olmak üzere 23 eylem hedefini (target) kapsamaktadır. Belge genel olarak, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin hayata geçirilmesini teminen 2050 yılına kadar hükümetler tarafından acil dönüşüm eylem planlarının oluşturulmasını, bu amaçla, 2030 yılına kadar bozulan kara ve deniz küresel ekosistemlerinin %30'unun yenilenmesini, kara, içsular ve deniz alanlarının %30'unun korunması ve yönetimini, 2050 yılına kadar türlerin tükenme riskinin on kat azatılmasını, 2030 yılına kadar atık oluşumunun azaltılmasını, gıda atıklarının yarıya indirilmesini, ayrıca pestisitlerden kaynaklanan riskin %50 oranında azaltılmasını ve kentsel alanların yeşillendirilmesini içermektedir. GBF'de ayrıca, doğa temelli çözümler yoluyla iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi de kabul edilmiştir.


Türkiye 2024 yılında COP16’nın ev sahipliğini yapacak ve Sözleşme dönem başkanlığını yönetecek. Doğal alanları üzerinde çok büyük bir yapılaşma baskısı olan ve Milli Parklarını çok daha fazla koruması gereken Türkiye doğası için bu zirve tarihi bir fırsat.

Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework yani Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi Nedir?

GBF, yani "Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi", 2030 yılına kadar dünyada ulaşılması gereken dört ana hedef ve 23 alt hedef içermektedir. Aşağıda listelenen metin, çerçevenin son sürümünden alınmıştır. Çerçevenin, 2050 Biyolojik Çeşitlilik Vizyonu ile ilgili 2050 için dört uzun vadeli hedefi vardır. Montreal, Kanada – BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı'nın 15. toplantısında kabul edilen tarihi Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi'nin nihai metnini sizlere bilgilenmeniz için aşağıda sunuyoruz.

Amaç A

Tüm ekosistemlerin bütünlüğü, bağlantıları ve esnekliği korunur, geliştirilir veya restore edilir ve 2050 yılına kadar doğal ekosistemlerin alanı önemli ölçüde artırılır;

Bilinen tehdit altındaki türlerin insan kaynaklı neslinin tükenmesi durdurulur ve 2050 yılına kadar tüm türlerin yok olma oranı ve riski on kat azalır ve yerli vahşi türlerin bolluğu sağlıklı ve esnek seviyelere çıkarılır;

Vahşi ve evcil türlerin popülasyonlarındaki genetik çeşitlilik, adaptif potansiyelleri korunur.

Amaç B

Biyoçeşitlilik sürdürülebilir bir şekilde kullanılmakta ve yönetilmektedir. Ekosistem işlevleri ve hizmetleri de dahil olmak üzere doğanın insanlara katkıları değerlenmekte, sürdürülmekte, geliştirilmekte, şu anda düşüşte olanlar restore edilmekte ve 2050 yılına kadar mevcut ve gelecek nesillerin yararına sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını desteklemektedir.

Amaç C

Genetik kaynakların ve genetik kaynaklarla ilgili dijital dizi bilgilerinin ve genetik kaynaklarla ilişkili geleneksel bilgilerin kullanılmasından elde edilen parasal ve parasal olmayan faydalar, uygun olduğu şekilde, yerli halklar ve yerel topluluklarla uygun şekilde dahil olmak üzere adil ve eşit bir şekilde paylaşılmalıdır. Genetik kaynaklarla ilişkili geleneksel bilginin uygun şekilde korunmasını sağlanacak, 2050 yılına kadar önemli ölçüde artırılacaktır. Böylece uluslararası kabul görmüş erişim ve fayda paylaşım araçlarına uygun olarak biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına katkıda bulunulacaktır.

Amaç D

Kunming-Montreal küresel biyolojik çeşitlilik çerçevesini tam olarak uygulamak için mali kaynaklar, kapasite geliştirme, teknik ve bilimsel işbirliği ve teknolojiye erişim ve teknoloji transferi de dahil olmak üzere yeterli uygulama araçları, başta gelişmekte olan ülkeler, özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan küçük ada devletleri ve ekonomileri geçiş sürecinde olan ülkeler olmak üzere tüm taraflar için güvence altına alınmış ve eşit olarak erişilebilir durumdadır. Yılda 700 milyar dolarlık biyolojik çeşitlilik finansman açığını kademeli olarak kapatmak ve finansal akışları Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi ve 2050 Biyolojik Çeşitlilik Vizyonu ile uyumlu hale getirmek hedeftir.


Çerçeve, on yıldan 2030'a kadar acil eylem için 23 eylem odaklı küresel alt hedefe sahiptir. Her alt hedefte belirtilen eylemlerin derhal başlatılması ve 2030 yılına kadar tamamlanması gereklidir. Sonuçlar birlikte, 2050 yılı için sonuç odaklı hedeflere ulaşılmasını sağlayacaktır. Bu hedeflere ulaşmak için eylemler, ulusal koşullar, öncelikler ve sosyoekonomik koşullar dikkate alınarak, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Protokolleri ve diğer ilgili uluslararası yükümlülüklerle tutarlı ve uyumlu bir şekilde uygulanmalıdır.


Yukarıda sunulan hedeflere ulaşmak için aşağıdaki 23 alt hedef belirlenmiştir.

I. Biyolojik Çeşitlilik Üzerindeki Tehditlerin Azaltılması

Hedef 1

Yüksek biyoçeşitliliğe sahip ekosistemlerde dahil olmak üzere biyoçeşitlilik konusunda öneme sahip alanların kaybını 2030 yılına kadar sıfıra yakın seviyelere getirilecektir. Bu hedef kapsamında; Yerel halkların ve toplulukların haklarına saygı duyularak, bahsi geçen alanlara arazi planlaması, kara ve deniz kullanımını en verimli hale getirecek yöntemlerin entegre edilmesi sağlanacaktır.

Hedef 2

Biyoçeşitliliği ve ekosistem fonksiyonlarını ve hizmetlerini, ekolojik bütünlüğü ve bağlanabilirliği geliştirmek için 2030 yılına kadar bozulmuş karasal, kıyı ve deniz ekosistemlerinin en az yüzde 30’unun etkili bir şekilde restorasyon altında olduğundan emin olunacaktır.

Hedef 3

Hedef 2 kapsamında özellikle ekosistem açısından özel öneme sahip alanların etkili ve adil şekilde korunmasını sağlamak, yerli halk ve yerel toplulukların haklarını tanıyan ve koruyacak şekilde sürdürülebilir kullanımın tamamen tutarlı olmasını sağlamak.

Hedef 4

Tehdit altında olduğu bilinen türlerin antropojenik etkiler ile yok oluşunu durdurmak ve türlerin kurtarılması için acil eylem planlarının oluşturulmasını sağlamak, türlerin yok olma riskini büyük ölçüde azaltmak ve bölge popülasyonundaki genetik çeşitliliği arttırmak için yerinde veya uzaktan koruma yöntemleri geliştirmek, insan-yaban hayatı etkileşimlerinin etkin bir şekilde yönetmek.

Hedef 5

Yabani türlerin aşırı tüketimini önlemek, yabani türlerin tüketimi ve ticaretinin sürdürülebilir ve yasal olmasını sağlamak, hedef olmayan tür ve ekosistemler üzerindeki etkileri en aza indirmek, bu ekosistemlerden patojen yayılma riskini en aza indirmek.

Hedef 6

Yabancı türlerin hassas ekosistemlere giriş yollarını belirlemek, istilacı türlerin hassas ekosistemlere özellikle adalar gibi öncelikli bölgelerde yerleşmesini önleyerek 2030 yılına kadar en az %50 oranında biyoçeşitlilik üzerine etkilerini azaltmak.

Hedef 7

Gıda güvenliği ve gıda geçim kaynakları dikkate alınarak haşere yönetimi dahil olmak üzere pestisitler ve türevi kimyasalların kullanımından kaynaklı riskleri yarı yarıya azaltmak, plastik kirliliğini önlemek ve azaltmak için çalışmak.

Hedef 8

İklim değişikliği ve okyanusların asidifikasyonunun biyoçeşitlilik üzerindeki etkisini doğa ve ekosistem temelli çözümler ile en aza indirmek.

II. Sürdürülebilir Kullanım Ve Fayda Paylaşımı Yoluyla İnsanların İhtiyaçlarını Karşılamak

Hedef 9

Özellikle savunmasız durumda ve biyoçeşitliliği risk altında olan yerli halk ve toplulukların sosyal, ekonomik ve çevresel faydaları özetilerek, biyoçeşitliliğe dayalı faaliyetler, ürünler ve hizmetler aracılığıyla yabani türlerin sürdürülebilirliğini teşvik etmek.

Hedef 10

Biyoçeşitlilik dostu Agroekolojik uygulamalar ile özellikle biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı yoluyla tarım, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık ve ormancılık altındaki alanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamak, bu yenilikçi uygulamaların uzun vadeli verimliliği, üretkenliği ve gıda güvenliği sağlanarak biyoçeşitliliğin korunması, eski haline getirilmesi ve ekosistem işlevleri ve hizmetleri dahil olmak üzere doğanın insanlara katkılarının sürdürülmesini sağlamak.

Hedef 11

Ekosisteme dayalı çözümler ile; hava, su ve iklimin düzenlenmesi, toprak sağlığı, tozlaşma ve hastalık riskinin azaltılması ve ayrıca doğal tehlikelerden ve afetlerden korunma gibi ekosistem işlevleri ve hizmetleri dahil olmak üzere doğanın insanlara katkılarını doğa yoluyla eski haline getirmek, sürdürmek ve geliştirmesini sağlamak.

Hedef 12

Biyoçeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımını yaygınlaştırarak; kentsel ve yoğun nüfuslu alanlarda yeşil ve mavi alanların kalitesini ve bunlardan sağlanan faydaları önemli ölçüde artırmak, doğal biyoçeşitliliği artırarak biyoçeşitliliği kapsayıcı kentsel planlamayı sağlamak, insan sağlığını ve doğayla bağlantısını iyileştirmek, sürdürülebilir kentleşmeye ve ekosistem hizmetlerinin sağlanmasına katkıda bulunmak.

Hedef 13

Genetik kaynakların kullanımından ve genetik kaynaklara ilişkin dijital veriler (farmasötik ürün geliştirme, iyileştirilmiş mahsul ıslahı, taksonomi ve istilacı türlerin izlenmesi dahil olmak üzere birçok ticari ve ticari olmayan uygulama) ve geleneksel bilgiden doğan faydaların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımını sağlamak için 2030 yılına kadar etkili yasa, politika, idari ve kapasite geliştirmek.

3. Uygulama Ve Yaygınlaştırma İçin Araçlar ve Çözümler

Hedef 14

Biyoçeşitliliğin ve çoklu değerlerinin politikalara, düzenlemelere, planlama ve geliştirme süreçlerine, yoksulluğu ortadan kaldırma stratejilerine, stratejik çevresel değerlendirmelere, çevresel etki değerlendirmelerine ve uygun olduğunda, hükümetin tüm kademelerinde ve tüm sektörler genelinde ulusal muhasebeye tam entegrasyonunu sağlamak , özellikle biyoçeşitlilik üzerinde önemli etkileri olanlar, ilgili tüm kamu ve özel faaliyetleri, mali ve finansal akışları bu çerçevenin amaç ve hedefleriyle aşamalı olarak uyumlu hale getirmek.

Hedef 15

Ticareti teşvik etmek ve mümkün kılmak için ve özellikle büyük ve çok uluslu şirketler ile finansal kurumların:

(a) Faaliyetleri, tedarik ve değer zincirleri ve portföyleri boyunca tüm büyük ve ulusötesi şirketler ve finansal kuruluşlar için gereklilikler de dahil olmak üzere biyolojik çeşitlilik üzerindeki risklerini, bağımlılıklarını ve etkilerini düzenli olarak izleyecek, değerlendirecek ve şeffaf bir şekilde beyan edecek;

(b) Sürdürülebilir tüketim modellerini teşvik etmek için tüketicilere gerekli bilgileri sağlayacak;

(c) Uygulanabilir olduğu şekilde, erişim ve fayda paylaşımı düzenlemeleri ve önlemlerinin uygunluğu hakkında rapor verecek (her beş yılda bir veya daha az izlemek ve raporlamakla yükümlüdür);

Böylelikle; biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkileri kademeli olarak azaltacak, olumlu etkileri artıracak, iş dünyası ve finans kurumları için biyoçeşitlilik ile ilgili riskleri azaltacak ve sürdürülebilir üretim modellerini sağlamaya yönelik eylemleri teşvik etmek.

Hedef 16

Destekleyici politikalar, yasal veya düzenleyici çerçeveler oluşturarak, eğitimi ve ilgili ve doğru bilgi ve alternatiflere erişimi iyileştirmek, 2030 yılına kadar tüketimin küresel ayak izini adil bir şekilde azaltarak insanların sürdürülebilir tüketim seçimleri yapmaları için teşvik edilmesini ve etkinleştirilmesini sağlamak, tüm insanların Toprak Ana ile uyum içinde yaşaması için küresel gıda israfını yarıya indirmek, aşırı tüketimi önemli ölçüde eğitmek ve atık üretimini önemli ölçüde azaltmak.

Hedef 17

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’nin 8(g) Maddesinde belirtilen biyogüvenlik önlemleri ve Sözleşme’nin 19. Maddesinde belirtilen biyoteknolojinin ele alınması ve faydalarının dağıtımı için önlemler oluşturmak, kapasiteyi güçlendirmek ve tüm ülkelerde uygulamak.

Hedef 18

2025 yılına kadar, biyoçeşitliliğe zararlı sübvansiyonlar da dahil olmak üzere teşvikleri orantılı, etkili ve hakkaniyete uygun bir şekilde tespit ederek ve aşamalı olarak ortadan kaldırmak veya en zararlı teşviklerden başlayarak ve biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için olumlu teşviklerin ölçeğini kademeli olarak genişleterek 2030 yılına kadar bunları yılda en az 500 milyar ABD Doları oranında azaltacak şekilde reform yapmak.

Hedef 19

Ulusal biyolojik çeşitlilik stratejilerini ve eylem planlarını uygulamak için Sözleşme’nin 20. Maddesi uyarınca, yerel, uluslararası, kamu ve özel kaynaklar dahil olmak üzere tüm kaynaklardan sağlanan mali kaynakların düzeyini etkili, zamanında ve kolay erişilebilir bir şekilde önemli ölçüde ve kademeli olarak artırmak 2030’a kadar yılda en az 200 milyar ABD dolarını harekete geçirmek için:

(a) Resmi kalkınma yardımları da dahil olmak üzere gelişmiş ülkelerden ve gelişmiş ülke Taraflarının yükümlülüklerini gönüllü olarak üstlenen ülkelerden gelişmekte olan ülkelere, özellikle en az gelişmiş ülkelere ve gelişmekte olan küçük ada devletlerine ve ayrıca geçiş ekonomisine sahip ülkelere, 2025 yılına kadar yılda en az 20 milyar ABD dolarına ve 2030 yılına kadar yılda en az 30 milyar ABD dolarına olacak şekilde;

(b) Ulusal ihtiyaçlara, önceliklere ve koşullara göre ulusal biyoçeşitlilik finansman planlarının veya benzer araçların hazırlanması ve uygulanmasıyla kolaylaştırılan, önemli ölçüde artan yerli kaynak seferberliği ile;

(c) Etki fonları ve diğer araçlar da dahil olmak üzere, özel finansmandan yararlanmak, harmanlanmış finansmanı teşvik etmek, yeni ve ek kaynaklar oluşturmak için stratejiler uygulamak ve özel sektörü biyolojik çeşitliliğe yatırım yapmaya teşvik etmek;

(d) Ekosistem hizmetleri için ödeme, yeşil tahviller, biyoçeşitlilik denkleştirmeleri ve kredileri, fayda paylaşım mekanizmaları gibi çevresel ve sosyal koruma önlemleri gibi yenilikçi planların teşvik etmek;

(e) Biyoçeşitlilik ve iklim krizlerini hedefleyen finansmanın yan faydalarını ve sinerjilerini optimize etmek;

(f) Yerli halklar ve yerel topluluklar dahil olmak üzere toplu eylemlerin, Toprak Ana merkezli eylemlerin ve topluluk temelli doğal kaynak yönetimi ve biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik sivil toplum işbirliği ve dayanışması dahil olmak üzere piyasa temelli olmayan yaklaşımların rolünün arttırmak;

(g) Kaynak sağlama ve kullanmanın etkinliğini, verimliliğini ve şeffaflığını artırmak;

Hedef 20

Gelişmekte olan ülkelerde, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için ortak teknoloji geliştirme ve ortak bilimsel araştırma programlarını teşvik etmek ve çerçevenin amaç ve hedefleriyle orantılı olarak bilimsel araştırma ve izleme kapasitelerini güçlendirmek, kapasite oluşturma ve geliştirme, teknolojiye erişim ve teknoloji transferini güçlendirmek ve özellikle etkili uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için Güney-Güney, Kuzey-Güney ve üçgen işbirliği de dahil olmak üzere inovasyon ve teknik ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesini ve bunlara erişimi teşvik etmek.

Hedef 21

Biyoçeşitliliğin etkin ve adil yönetişimine, bütünleşik ve katılımcı yönetimine rehberlik etmek, yerli halkların ve yerel toplulukların geleneksel bilgilerine, yeniliklerine, uygulamalarına ve teknolojilerine, ulusal mevzuata uygun olarak iletişim, bilinçlendirme, eğitim, izleme, araştırma ve bilgi yönetimine katkı sağlamak.

Hedef 22

Yerli halkların ve yerel toplulukların, kültürlerine ve topraklar, bölgeler, kaynaklar üzerindeki haklarına saygı duyarak, tam, eşitlikçi, kapsayıcı, etkili ve toplumsal cinsiyete duyarlı temsil ve karar alma süreçlerine katılımını ve biyoçeşitlilik ile ilgili adalete ve bilgiye erişimini sağlamak, ve geleneksel bilginin yanı sıra kadınlar ve kız çocukları, çocuklar ve gençler ve engelli kişiler tarafından ve çevresel insan hakları savunucularının tam olarak korunmasını sağlamak.

Hedef 23

Tüm kadınların ve kız çocuklarının eşit haklarını ve toprağa ve doğal kaynaklara erişimini tanıyarak Sözleşmenin üç amacına katkıda bulunmak için eşit fırsat ve kapasiteye sahip olduğu cinsiyete duyarlı bir yaklaşımla çerçevenin uygulanmasında cinsiyet eşitliğini sağlamak.

İnsanlık Kendi Eliyle Yok Ettiğini Geriye Koyabilecek Mi?

İnsanlık kapitalist bir yönetim düzenine geçti bu yönetim düzeni dünyayı adeta yok eden sürdürülemez ekonomik bir sisteme soktu. Dünyanın tüketim toplumuna çalışan ekonomik düzeni daha fazla mal ve hizmeti isteyen tüketim toplumunu yarattı. Tüketim toplumu ise 8 milyarı aşan dünya nüfusuna her alanda mal hizmet üreten büyük kapital sahibi şirketleri oluşturdu. Üstelik bu şirketler devletlerden çok daha büyükler. Şimdi geriye bakıp düşündüğümüzde dünyamızda kaybolan türlerin sayısını hesaplamamız ise mümkün değil. 8 milyardan fazla nüfusu sahip dünyamız artık kaynaklarıyla insanlığı besleyecek durumda değil. İşte bu doğrultuda dünyadaki biyolojik çeşitlilik her geçen gün azalıyor ve bunu yapan da insanlık. Şimdi insanoğlu bir araya gelip yeniden düşünüyor ve biyolojik çeşitliliği yeniden yaşatabilmek içi çareler arıyor. Acaba sizce bu çareler tüketim toplumu karşısında dayanabilecek mi?

Kaynaklar:

Avrupa Komisyonu internet sitesi: https://ec.europa.eu/,

Biyolojik Çeşitlilik Konvansiyonu internet sitesi: https://www.cbd.int/

Sustainable Future internet sitesi, Çevre Yüksek Mühendisi-İrem DOĞU: https://sustainablefuture.com.tr/cop15-biyocesitlilik-icin-tarihi-anlasma/279 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page