top of page

LEED for Cities İklim Değişikliğine Dayanıklı Yeşil ve Akıllı Şehirler

LEED Yeşil Şehir Sertifikası şehirlerin yeşil performansını ölçmek ve karşılaştırmak için küresel bir araç olarak tasarlanmıştır. Şehirlere verilen tek yeşil şehircilik sertifikası olan “LEED for Cities”, şehirdeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için şehir planlanma ve yönetim anlayışını yeşil şehircilik normlarında değiştirmektedir. LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehir genelinde veya ilçe/mahalle düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını planlamak, tasarlamak, ölçmek ve yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır.

LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehirlerin doğal sistemler, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesine katkıda bulunan diğer birçok faktör için sorumlu, sürdürülebilir ve yeşil planlar geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamıyla yeşil şehircilik için rehber ve aynı zamanda bir ölçüm aracıdır.Dünyadaki bir çok önde gelen büyük şehir İklim Değişikliğine Uyum Planı yapmak durumundadır. LEED Yeşil Şehircilik Çerçevesi iklim değişikliğine uyum planları için de en kapsayıcı programa sahiptir. LEED Yeşil Şehir Sertifikası normlarına uygun şehirler, insanların yaşamayı sevdikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir yerler olarak tanımlanmaktadır. Bugün dünya yaşanabilir kentler sıralamasına baktığımızda ilk 5 şehrin yeşil şehircilik normlarını sağladıkları, sürdürülebilir bir planlama anlayışına sahip oldukları ve iklim değişikliğine uyum önlemlerini aldıkları görülmektedir.

LEED Yeşil Şehir Sertifikalı şehirler sürdürülebilirliği ve hatta daha fazlasını içerirler:

Yüksek yaşam kalitesi Yüksek sağlık standartları Gelişmiş ekonomi ve refah Toplumsal eşitlik Gelişmiş ve kaliteli ulaşım olanakları, Güvenlik ve yüksek erişim Kaliteli ve yüksek standartta eğitim İklim değişikliğine dayanıklı altyapı sistemleriYeşil, akıllı ve verimli enerji sistemleri bunlardan bazılarıdır.


LEED Yeşil Şehir Sertifikası Yerel Yönetimlere Neler Sağlıyor?

Yerel yönetimler LEED Yeşil Şehir Sertifikası rehberi eşliğinde mevcut durumlarını değerlendirebiliyorlar, CO2 emisyonlarını ölçüp deklare edebiliyorlar ve gelecek faaliyetlerini şehirlerinin yeşil şehir normuna ulaşması için planlıyorlar.

LEED for Cities rehberleri ile şehrin, iklim değişikliğine uyum ve yeşil şehircilik konusundaki mevcut durumu uluslararası standartlarda değerlendirilebiliyor. LEED for Cities Rehberleri ile şehrin iklim değişikliğine uyum ve yeşil şehircilik konusundaki eksikleri belirlenebiliyor ve bunlara karşı uluslararası normlarda alınması gereken tedbirler oluşturuluyor.

Şehirdeki uzun vadeli üst ölçekli plan kararları ve yeni planlarda alınması gerekli tedbirler, İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı ve Yeşil Şehircilik kriterlerine göre belirleniyor.

Şehirler CO2 emisyonlarını ölçebiliyorlar ve bu sayede karbon azaltım politikalarını, hangi eylem planı ile buna erişebileceklerini ve hatta şehir için gelecekteki sıfır karbon hedeflerini oluşturuyorlar. Bugün Berlin, Sidney, Chicago gibi bir çok dünya metropolü 2050 yılında karbon sıfır şehir olma hedefini açıklamışlardır.


LEED Yeşil Şehir Sertifikası İçin Danışmanınızı Belirleyin

Yeşil Şehircilik Projeleri, Şehir Emisyonlarının Uluslararası Normlarda Hesaplanması ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları gibi konularda mutlaka uzman ve yetkin danışman firma ile çalışılmalıdır. ECOBUILD Yeşil Şehircilik ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları konusunda ülkemizdeki en tecrübeli ve lider firmadır. Yeşil Şehircilik konusunda uzman danışmanınız olan ECOBUILD ile çalışmaya başlayın. Uluslararası ve yerel standartları kapsayan deneyimi ile ECOBUILD ülkemizde ve yurt dışındaki projelerde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.


Şehriniz İçin Mevcut Durum Analizi Çalışması Yapın

Şehrin İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı ve Yeşil Şehircilik ilkelerine uygun planlanması için öncelikle şehrin mevcut durumunun;

Doğal Sistemler, Ekoloji ve İklimUlaşım ve Kentsel Arazi KullanımıSu VerimliliğiEnerji ve Sera Gazı EmisyonlarıYapı Malzemeleri ve Kaynak KullanımıŞehirdeki Yaşam Kalitesiİnovasyon ve Bölgesel Öncelikler Konularında değerlendirme ve öneri raporu yapılmaktadır.


Sürdürülebilir Gelecek İçin Eylem Planınızı Yapın

Mevcut verilerin ışığında, 7 temel konu başlığında şehirde alınması gerekli olan tüm önlemler İklim Değişikliğine Uyum ve Yeşil Şehircilik Eylem Planı ve Fizibilitesi ile ortaya konulmaktadır.

Söz konusu hedefler ve sağlanan performans şehirde yaşayanların, tüm başlıklarda yaşam kalitesini arttırırken aynı zamanda şehrin konumunu yükseltmekte ve dünyadaki marka değerini oluşturmaktadır.

İklim Değişkiliğine Uyum ve Yeşil Şehircilik Eylem Planı ile şehrin LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası alması sağlanmakta, şehir dünyaya tanıtılmaktadır.İklim Değişikliğine Uyum Şehirler İçin Neden Önemli?

İklim değişikliğine uyum sağlayamayan şehirler ve bu şehirlerde yaşayan insanlar gelecek 10 yıl içinde beklenmeyen doğa olayları ve afetler nedeni ile büyük bir risk altındadır. Bu risk dışında iklim değişikliği, şehirlerin enerji ve su temininde de şimdiden öngörülemeyen problemler oluşturacaktır. İklim Değişikliğine karşı önlem alınması yerel yönetimlerin öncelikli görev alanıdır.


Hızlı şehirleşme ve çoğalan insan faaliyetleri atmosfere salınan sera gazlarının artmasına neden olmaktadır. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğini doğurmaktadır.

İklim değişikliğinin etkileri; Düzensiz yağışlar ve sellerSıcaklık artışı ve kuraklıkFırtına ve aşırı hava olaylarıDeniz suyu seviyesinde yükselmeŞehirde yaşayan hayvan ve bitki türlerinin yok olmasıİnsanların ve ekosistemlerin yaşam olanaklarının kalmamasıdır.

Şehirlerin süratle iklim değişikliğine uyum sağlayacak önlemleri alması gereklidir. Mevcut politikalar ile iklim değişikliğine adapte olmadan şehirlerde yaşamak zorlaşacak, sel ve kuraklık felaketleri yanında altyapı sistemlerinin yetersizliği nedeni ile yaşam kalitesi düşecektir.


İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları dayanıklı altyapılar ve düşük emisyonlu tüketim gibi konu başlıkları yanında, şehirleşmede de yeni bir planlama anlayışı getirmektedir. Bu planlama anlayışı yeşil yapılaşma kriterlerinin şehir planlarında belirlenmesi, iklim değişikliği uyumu için gerekli olan tüm kararların ve yapılması gereken tüm uygulamaların eyleme dönüştürülmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıda özetlenen kararlar, her şehir özelinde proje ekiplerince çalışılmalı ve tüm mekansal ve stratejik planlara yansıtılmalıdır.Yeşil ve İklim Dostu Şehirler Dünyada Tanınmakta ve Markalaşmaktadır.

Şehirlerin İklim Değişikliğine Uyumu onları İklim Dostu Şehir yaparken şehirlilerin yaşam kalitesini arttırmaktadır. Yeşil Şehircilik düşük enerji tüketimi, daha temiz bir atmosfer, daha fazla yeşil alan, sosyal adalet, iyi bir eğitim seviyesi, şehrin ekolojisinin korunması, su kaynaklarının temiz ve kullanılabilir olmasını sağlamaktadır.


Tüm bunlar kentin uluslararası ölçütlerde üst seviyede sonuçlar elde etmesine, bu sonuçların belgelenmesine ve kentin tüm dünyada daha iyi tanınmasına neden olmaktadır.

Dünyadaki tüm büyük sanat, bilimsel kongre veya spor etkinliği programları yer seçimlerinde, etkinliğin yapılacak olduğu şehrin yeşil performansına, hava kalitesine, gürültüsüne, kentsel ulaşımına, çevre bilincine ve sosyal yapısına bakmaktadır. Yeşil ve İklim Dostu Şehirler dünyaya kendilerini bu sayılan konu başlıklarında marka ve lider şehir olarak ilan etmektedirler. Şehirciliğin performansının belgelenmesi, şehir yönetiminin başarısını göstermektedir. LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası yerel yönetimlerin ve yöneticilerin bir çok konu başlığında gösterdikleri performansın belgelenmesidir.Yeşil Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm

Şehirleşme en büyük çevre, sağlık ve ekonomi problemidir. Ülkemizdeki enerji ve kaynak tüketiminin en önemli kısmını, şehirlerimizi oluşturan binalar ve altyapılar oluşturmaktadır. Enerjide dışa bağımlılığımızı yeşil şehirler ile önleyebiliriz. Tüketim rakamlarını azaltmak ve sağlıklı şehirler kurmak ancak yeşil ve sürdürülebilir hedefli bir şehirleşme anlayışı ile mümkündür.


Yeşil şehirleşme stratejileri sayesinde, yeni yerleşim ve kentsel dönüşüm alanlarında yüksek enerji tasarrufları sağlanmakta, daha az su tüketen, ulaşımı çözülmüş ve düşük emisyonlu yapılaşma kriterleri ile daha sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek kent parçaları yaratılmaktadır. Yeşil şehircilik ve yeşil kentsel dönüşüm, 7 ana konu başlığı altında toplanan yaklaşık 80 Performans Kriterinin planlama ve uygulama aşamasında değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.


Yeşil şehirleşmenin en önemli farkları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

İnsan ölçeğinde yapılaşmaKaliteli, yeterli ve verimli ulaşım olanakları Erişilebilir yeşil alanlarEnerji verimli ve yeşil altyapı sistemleriSu verimli bir şehir planlaması ve uygulamasıYaşayan ve yürünebilir caddeler, alışveriş sokaklarıBisiklet yolları ve otoparklarıAğaçlandırılmış ve gölgelendirilmiş yürüme yollarıDoğru tasarlanmış bina cepheleri ve yapı adalarıKentsel tarım ve yeşil çatı uygulamaları ile daha yeşil bir kentPeyzaj alanlarında doğru bitkilendirme ile su tüketimlerinin azaltılmasıŞehirlerin daha az enerji tüketen, daha sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek, iklim değişikliğine adapte olmuş, düşük emisyonlu alanlar olması


İklim Değişikliği Eylem Planı

ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planını, emisyon raporlaması ve azaltım politikasına ilave olarak, şehir genelindeki tüm planlarda yer alan konu başlıklarında yapılması gerekli uygulamaları, tarih hedefleri ile birlikte belirleyen bir plan olarak değerlendirmektedir.

Eylem planında iklim değişikliği senaryoları ve şehirde beklenen iklim değişikliği etkileri ortaya konulmaktadır. Şehrin karbon emisyon projeksiyonu, azaltım ve uyum politikaları tüm sektörler için oluşturulmaktadır.

İl genelinde ortaya çıkabilecek olan risk ve kırılganlıklar analiz edilmekte, iklimsel kırılganlık yanında, sektörel kırılganlıklar; Halk Sağlığı Arazi Kullanımı ve Yutak PotansiyeliOrmancılık, Bio-Çeşitlilik, Tarım Atık Enerji Üretim ve Dağıtımı Ulaştırma ve LojistikSu KaynaklarıKamu Altyapı HizmetleriBinalarTicaret, Turizm ve Sosyal YapıSanayi Bazında ele alınmaktadır.

323 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page