Write a catchy title...

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

LEED for Cities Yeşil Şehircilik Broşürü

İklim Değişikliğine Dayanıklı Yeşil ve Akıllı Şehirler

LEED Yeşil Şehir Sertifikası şehirlerin yeşil performansını ölçmek ve karşılaştırmak için küresel bir araç olarak tasarlanmıştır.

Şehirlere verilen tek yeşil şehircilik sertifikası olan “LEED for Cities”, şehirdeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için şehir planlanma ve yönetim anlayışını yeşil şehircilik normlarında değiştirmektedir. LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehir genelinde veya ilçe/mahalle düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını planlamak, tasarlamak, ölçmek ve yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır. 

LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehirlerin doğal sistemler, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesine katkıda bulunan diğer birçok faktör için sorumlu, sürdürülebilir ve yeşil planlar geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamıyla yeşil şehircilik için rehber ve aynı zamanda bir ölçüm aracıdır.

Dünyadaki bir çok önde gelen büyük şehir İklim Değişikliğine Uyum Planı yapmak durumundadır. LEED Yeşil Şehircilik Çerçevesi iklim değişikliğine uyum planları için de en kapsayıcı programa sahiptir.

LEED Yeşil Şehir Sertifikası normlarına uygun şehirler, insanların yaşamayı sevdikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir yerler olarak tanımlanmaktadır. Bugün dünya yaşanabilir kentler sıralamasına baktığımızda ilk 5 şehrin yeşil şehircilik normlarını sağladıkları, sürdürülebilir bir planlama anlayışına sahip oldukları ve iklim değişikliğine uyum önlemlerini aldıkları görülmektedir. 

LEED Yeşil Şehir Sertifikalı şehirler sürdürülebilirliği ve hatta daha fazlasını içerirler: 

 • Yüksek yaşam kalitesi 

 • Yüksek sağlık standartları 

 • Gelişmiş ekonomi ve refah 

 • Toplumsal eşitlik 

 • Gelişmiş ve kaliteli ulaşım olanakları, 

 • Güvenlik ve yüksek erişim 

 • Kaliteli ve yüksek standartta eğitim 

 • İklim değişikliğine dayanıklı altyapı sistemleri

 • Yeşil, akıllı ve verimli enerji sistemleri bunlardan bazılarıdır. 

Şehirlerin Sera Gazı Emisyonlarının Ölçülmesi ve Envanteri

Sera Gazı Emisyonu Envanteri Nedir?

Sera Gazlarının Envanteri, şehir ölçeğinde veya seçilen sınırlı bir bölge özelinde uluslararası normlara uygun olarak atmosfere salınan veya absorbe edilen sera gazlarının miktarının teknik bir raporla belirlenmesidir.  

Sera Gazı Emisyonu Envanteri, gazların kaynaklarını, miktarlarını ve bu gazların salındığı zaman aralığını içermektedir. 

Sera gazları, şehir içi ve ona hizmet eden art bölgesindeki aktivitelerden ve arazi değişiminden kaynaklanmaktadır. Enerji, ulaşım, atık, ticaret, konutlar ve endüstri  şehirdeki başlıca sera gazı emisyon kaynaklarıdır.   

Şehirler sera gazı emisyonu envanterlerini elde ettiklerinde, buna ilişkin azaltma senaryo ve eylem planlarını da yapabilmektedirler. Şehirler, geleceğe ilişkin iklim değişikliğine uyum senaryo ve tahminlerini oluştururken mutlaka mevcut sera gazı emisyon envanterlerini elde etmelidirler.

İklim Değişikliğine Uyum stratejileri Sera Gazı Emisyonu Envanteri ile başlamaktadır ve bu envanter uluslararası normlara göre hesaplanmalı ve raporlanmalıdır. 

İklim Değişikliğine Uyum Senaryoları ve Eylem Planları için Sera Gazı Emisyonu Envanteri yapılması çalışmaların ilk adımı olarak ortaya çıkmaktadır: 

 • Farklı sektörlerden kaynaklanan emisyonların analiz edilmesi ve belirlenmesi

 • Şehrin baz emisyonunun tespit edilerek, bunun üzerine iyileştirme yapılması için çalışılması, gelecek tahminlerinin yapılması

 • Gelecekte şehirden kaynaklanacak emisyonların azaltılmasının gerçekçi hedeflerinin ortaya koyulması

 • Sektör bazlı desteklerin, teşviklerin ve eylemlerin belirlenmesi, politikaların oluşturulması ve ölçülmesi

 • Diğer şehirler ile mukayeselerin yapılabilmesi, diğer şehirlerde uygulanmış iyi örneklerin adapte edilmesi

 • Şehir yöneticilerine ve yatırımcılarına güvenli bir hesaplama ortamı sağlanması, şehrin itibarının arttırılması

 • Kente gelecek olan yatırımcılara cazip bir yatırım ortamı sunulması, onların çevre politikalarına uyumunun sağlanması

 • Şehirdeki konut kullanıcıları ve işyerleri ile gelişmiş bir iletişimin sağlanması

 • Dünya çapındaki Birleşmiş Milletler ve benzer bir çok inisiyatif ve organizasyon ile uyumun sağlanması

İklim Değişikliği Eylem Planı

İklim Değişikliğine Uyumlu Dayanıklı ve Yeşil Şehirler

İklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, enerji tüketimi, şehirdeki arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan H2O(b), CO2, CH4, O3, N2O, CFC–11, HFC, PFC, SF6 gibi sera gazlarının birikimlerindeki hızlı artışın dünyadaki doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve sonucunda iklimde oluşan değişikliklerdir. 

İklim değişikliği, şehirlerde düzensiz yağışlara ve sellere, kuraklığa, şehir ekolojisinin bozulmasına, türlerin yok olmasına ve nihayetinde insanların şehirlerde daha zor koşullarda yaşamasına neden olmaktadır.

Son yıllarda şehirlerde sayıları süratle artan afetlerin en önemli nedeni iklim değişikliğine uyum sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmamış olmasıdır. ​Dünyadaki büyük şehirlerin en öncelikli faaliyet alanı, İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planlarının hazırlanması ve gerekli tedbirlerin uygulanmasıdır.  Ülkemizdeki şehirlerin zaman kaybetmeden İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planlarını hazırlamaları ve uygulamaları hayati önem taşımaktadır. İklim Değişikliğinin şehirlerdeki etkisi sadece mal ve can kayıpları değil, su, enerji, ulaşım gibi süregelen tüketim başlıklarının kontrol altına alınmaması nedeni ile kamuya ve özel sektöre yüksek maliyetli şehir hayatı oluşturmasıdır.   

İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planları şehirde yer alan faaliyetlerin oluşturduğu Sera Gazı Emisyon Envanteri verileri ışığında oluşturulmalıdır. Bu nedenle bu planın bir öncülü ve ayrılmaz parçası olarak Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri raporlanmalıdır.

ECOBUILD, Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporlarını uluslararası standartlara uygun olarak oluşturmakta, bu raporlarda yer alan sektörel emisyon verileri ışığında Emisyon Azaltım Stratejileri ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planlarını hazırlamaktadır. 

Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporlarının uluslararası norm ve standartlara uygun tekniklerde hesaplanması, bu raporların küresel bazda geçerlilikleri için bir zorunluluktur. 

LEED Eğitim Programları

Türkiye’nin LEED Eğitimi Lideri olan ECOBUILD 2009 yılından günümüze, LEED AP kimlikli yeşil bina uzmanı kadrolarıyla, yeşil bina tasarımı ve inşaatı konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyonellere ve öğrencilere en kapsamlı ve güncel LEED eğitim programlarını sunmaktadır.

ECOBUILD’in sunduğu teknik eğitim programları LEED® Green Associate ve sonrasında LEED® Akredite Profesyonel yani AP olmak isteyenler için faydalı ve sınava hazırlık niteliğindedir.

Ülkemizdeki yeşil bina uzmanlarının büyük bir çoğunluğu ECOBUILD’in sunduğu LEED eğitim programlarına katılmış ve başarılı olmuşlardır.

ECOBUILD’in LEED Eğitim programları yüksek sınav başarısına sahiptir. Özellikle sınava yönelik örnek sorular ve sınav başarısını etkileyecek detaylar katılımcılara sunulmaktadır.

2017-2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen son 10 eğitim programının katılımcıları SERVQUAL "Eğitim Kalitesi Anketi" sonuçlarında çok yüksek bir başarı yüzdesi belirlenmiştir. Eğitim programları katılımcıları analizlerde 16 ayrı soruyu 100 üzerinden değerlendirmişlerdir. ECOBUILD, Genel Eğitim Kalitesi tüm katılımcılardan %95,26 puan almıştır. ECOBUILD, eğitimenleri kalitesi tüm katılımcılardan %94,21 puana erişirken, eğitimin mekan kalitesi, havalandırması, aydınlatması, konforu, öğle yemeği-gün boyu ikramlar ve eğitim mekanına ulaşılabilirlik konularını içeren Eğitim Mekanı ve Konforu için tüm katılımcılar %93,71 puan vermiştir. Bu sonuçlar ECOBUILD eğitim programlarının, katılımcıları tarafından başarılı olarak değerlendirildiğini göstermektedir. 

ECOBUILD, LEED Eğitiminde Neden Liderdir?

 • Eğitim içeriği yüksek sınav başarısı için teknik detaylara sahiptir. Bu nedenle Türkiye’deki en kapsamlı eğitim programıdır. Örnek sınav soruları çözülmekte, sınavda karşılaşılacak nüanslar özellikle anlatılmaktadır.

 • Eğitim içeriği, üretici şirketlerin/sivil toplum kuruluşlarının sunduğu farkındalık eğitimi seviyesinin üstündedir. Ürün bazlı reklamlar, son kullanıcıya yönelik ürün ve danışmanlık pazarlaması ve lansmanlar yer almamakta, sadece katılımcılara teknik bir eğitim verilmektedir. 

 • Eğitimde tüm rehberler CD içinde katılımcılara sunulmaktadır. Ayrıca basılı olarak tüm sunumlar teslim edilmektedir.

 • Eğitimde LEED uzmanı olmak isteyenler için detaylı temel ve güncel belirleyici bilgiler verilmektedir.

Referans Projeler

Birlikte Yeşil Bir Gelecek Üretiyoruz

ECOBUILD® 2009 yılında kurulmuştur. USGBC, ISI ve WELL üyesidir. Yeşil bina ve şehircilik danışmanlığı sektöründeki en büyük referanslara sahip olan firmadır.

Türkiye ve yurt dışında LEED® AP BD+C, LEED® AP ND, Envision SP, WELL AP Akredite Profesyonel kimliklerine sahip olarak, ulusal-uluslararası proje tecrübesiyle, LEED Sertifikası, LEED Eğitimi, yeşil bina tasarım, inşaat, sertifikalandırma ve yeşil malzeme üretim süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ECOBUILD, ISI üyesi ve Envision Yeşil Altyapı Projeleri Denetleyicisi yetkisine sahiptir. Köprü, otoyol, baraj ve benzeri altyapı projelerinin yeşil altyapı sertifikası alması konusunda denetim ve danışmanlık yetkisine sahip tek Türkiye firmasıdır.

ECOBUILD, WELL AP Akredite Uzman kimlikli olarak sağlıklı binalar konusunda Türkiye'de hizmet vermektedir.

ECOBUILD, Doğayı ve insan sağlığını koruyan, imalatı ekonomik ve çevreci olan malzeme, bina ve kentsel gelişme alanları projeleri için müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktadır.

ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planı, Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri Raporlaması, LEED for Cities Yeşil şehir Sertifikası, LEED ND Yeşil Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Sertifikası başlıklarında yeşil şehircilik hizmeti sunmaktadır.

LEED Neighborhood Development Sertifikalı Yeşil Kentsel Dönüşüm

Yeşil Şehirleşme Konusunda Danışmanlık Sunuyoruz

Kentleşme en büyük çevre, sağlık ve ekonomi problemidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı SÜPERKENT ve LEED® Neighborhood Development (ND) şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaca ulaşmak için LEED ND, Akıllı Büyüyen, Yeni Kentleşme Stratejilerini uygulayan ve Yeşil Binalardan oluşan kent parçaları/mahalleler yaratır. LEED ND dünyadaki ve ülkemizdeki tarihi kent merkezleri dahil kentsel yenileme, dönüşüm ve gelişim projeleri için çok önemli bir çevreci tasarım ve uygulama modelidir.
 LEED® ND Derecelendirme Sistemi, ve SÜPERKENT planlama, kentsel gelişme ve yerleşim birimlerinin yeniden planlanmasını sertifikalandırmak üzere oluşturulmuş bir dizi üst kalitede performans standardıdır.  Dünyadaki en yeni imar planlama, çevre ve tarihi koruma, ekolojik yerleşimler oluşturma, enerji ve su verimli şehirlerin tasarlanması kriterlerini içinde barındırır.

ECOBUILD Hizmetler Genel Broşürü

Birlikte Yeşil Bir Gelecek Üretiyoruz

ECOBUILD® 2009 yılında kurulmuştur. USGBC, ISI ve WELL üyesidir. Yeşil bina ve şehircilik danışmanlığı sektöründeki en büyük referanslara sahip olan firmadır.

Türkiye ve yurt dışında LEED® AP BD+C, LEED® AP ND, Envision SP, WELL AP Akredite Profesyonel kimliklerine sahip olarak, ulusal-uluslararası proje tecrübesiyle, LEED Sertifikası, LEED Eğitimi, yeşil bina tasarım, inşaat, sertifikalandırma ve yeşil malzeme üretim süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ECOBUILD, ISI üyesi ve Envision Yeşil Altyapı Projeleri Denetleyicisi yetkisine sahiptir. Köprü, otoyol, baraj ve benzeri altyapı projelerinin yeşil altyapı sertifikası alması konusunda denetim ve danışmanlık yetkisine sahip tek Türkiye firmasıdır.

ECOBUILD, WELL AP Akredite Uzman kimlikli olarak sağlıklı binalar konusunda Türkiye'de hizmet vermektedir.

ECOBUILD, Doğayı ve insan sağlığını koruyan, imalatı ekonomik ve çevreci olan malzeme, bina ve kentsel gelişme alanları projeleri için müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktadır.

ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planı, Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri Raporlaması, LEED for Cities Yeşil şehir Sertifikası, LEED ND Yeşil Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Sertifikası başlıklarında yeşil şehircilik hizmeti sunmaktadır.

LEED Sertifikası Danışmanlığı ve Yeşil Bina Tasarımı

LEED Sertifikası ve Yeşil Bina Tasarımı ile ilgili teknik detaylar yer almaktadır. 

ECOBUILD LEED AP BD+C ve LEED AP ND akreditedir.2009 yılından günümüze USGBC üyesidir. ECOBUILD, ülkemizde ve dünyada yeşil bina projelerinde önemli başarılar elde etmiştir.

Bu nedenlerle ECOBUILD, LEED Sertifikasını sağlayan kuruluş olan USGBC tarafından GREENBUILD EXPO Europe’da ödüllendirilmiş, sadece 3 firmaya verilen “Dünya Yeşil Bina Lideri ödülü” nü almaya hak kazanmıştır.

LEED danışmanı mutlaka LEED Akredite Profesyonel kimliğe sahip uzman olmalıdır. Ayrıca LEED Danışmanı firmanın USGBC Üye Firma statüsünde olması gereklidir. 

SITES Sertifikası Danışmanlığı ve Yeşil Alan Tasarımı

SITES Sertifikası, kentsel yeşil alanlara, rekreasyon alanlarına yönelik bir sertifikadır. SITES Sertifikası, sel baskını azaltma, iklim değişikliğine uyum, karbon depolama yani karbon yutağı oluşturmak gibi yeşil alanlarda geliştirilebilecek sürdürülebilirlik konularını derecelendiren dünyadaki en geçerli sertifika programıdır. 

SITES Sertifikası, toprak, su, bitki örtüsü, malzeme ve insan sağlığı alanlarında lider profesyoneller tarafından yıllarca süren araştırma ve geliştirme çalışmaları ile oluşmuştur. Dünyada yeşil alanlara verilen tek sertifika sistemi olan SITES şehir plancıları, mimarlar, peyzaj mimarları ve ilgili mühendislik dallarını ilgilendiren önemli bir uzmanlık alanıdır. 

Nasıl LEED Uzmanı Olacaksınız?

LEED uzmanı olma aşamalarını özetleyen infografik.

LEED Sertifikası Süreci

LEED Sertifikası alma sürecini özetleyen infografik.

Yeşil Şehircilik

ECOBUILD, Yeşil şehircilik ile ilgili süreci özetleyen infografik.

1 / 1

Please reload

Park Oran Sitesi A3 Blok No:6| Oran, Çankaya, Ankara 06450 | info@ecobuildturk.com | Tel: +90 312-221-2147

© 2019 by ECOBUILD Green Building Consultancy

 • White Facebook Icon
 • White Twitter Icon
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • White Vimeo Icon