top of page

İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları


İklim Değişikliğine Uyumlu Dayanıklı ve Yeşil Şehirler

İklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, enerji tüketimi, şehirdeki arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan H2O(b), CO2, CH4, O3, N2O, CFC–11, HFC, PFC, SF6 gibi sera gazlarının birikimlerindeki hızlı artışın dünyadaki doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve sonucunda iklimde oluşan değişikliklerdir.

İklim değişikliği, şehirlerde düzensiz yağışlara ve sellere, kuraklığa, şehir ekolojisinin bozulmasına, türlerin yok olmasına ve nihayetinde insanların şehirlerde daha zor koşullarda yaşamasına neden olmaktadır.

Son yıllarda şehirlerde sayıları süratle artan afetlerin en önemli nedeni iklim değişikliğine uyum sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmamış olmasıdır.

Dünyadaki büyük şehirlerin en öncelikli faaliyet alanı, İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planlarının hazırlanması ve gerekli tedbirlerin uygulanmasıdır. Ülkemizdeki şehirlerin zaman kaybetmeden İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planlarını hazırlamaları ve uygulamaları hayati önem taşımaktadır.

İklim Değişikliğinin şehirlerdeki etkisi sadece mal ve can kayıpları değil, su, enerji, ulaşım gibi süregelen tüketim başlıklarının kontrol altına alınmaması nedeni ile kamuya ve özel sektöre yüksek maliyetli şehir hayatı oluşturmasıdır.

İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planları şehirde yer alan faaliyetlerin oluşturduğu Sera Gazı Emisyon Envanteri verileri ışığında oluşturulmalıdır. Bu nedenle bu planın bir öncülü ve ayrılmaz parçası olarak Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri raporlanmalıdır.

ECOBUILD, Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporlarını uluslararası standartlara uygun olarak oluşturmakta, bu raporlarda yer alan sektörel emisyon verileri ışığında Emisyon Azaltım Stratejileri ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planlarını hazırlamaktadır.

Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporlarının uluslararası norm ve standartlara uygun tekniklerde hesaplanması, bu raporların küresel bazda geçerlilikleri için bir zorunluluktur.

İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı ve Uyum Stratejileri Nedir?

İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonları durdurulsa bile atmosferdeki sera gazı konsantrasyonu ve bozulan iklim hiçbir zaman eski haline dönmeyecektir.

Gelecekte iklim değişikliğinin olumsuz etkileri şehirlerde artarak yaşanmaya devam edecektir.

İşte bu nedenle şehirleri oluşturan bina, altyapı, ekonomi, sosyal sistemler ve ekosistemlerin iklim değişikliğinin beklenen etkilerine karşı dirençlerinin arttırılması gereklidir.

İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı ve Uyum Stratejileri, sadece riskleri yok etmeye değil, olası tehditlerin yıkıcı etkilerinin şiddetini azaltmaya ve ortaya çıkabilecek fırsatları şehir için en uygun şekilde değerlendirmeye yönelik tespit ve uygulamalardır.

İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planında 2 ana yol izlenmektedir:

İklim değişikliğinin yarattığı olumsuz etkilerin hafifletilmesi yani sera gazı emisyonlarının azaltılması.

Şehrin iklim değişikliği kaynaklı afetlere karşı direncinin arttırılması ve uyumunun sağlanması.

ECOBUILD, İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planlarını bu iki temel başlıkta hazırlamaktadır.

İklim Değişikliğine Uyum Şehirler İçin Neden Önemli?

Hızlı şehirleşme ve çoğalan insan faaliyetleri atmosfere salınan sera gazlarının artmasına neden olmaktadır. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğini doğurmaktadır.

İklim değişikliğinin etkileri;

Düzensiz yağışlar ve seller

Sıcaklık artışı ve kuraklık

Fırtına ve aşırı hava olayları

Deniz suyu seviyesinde yükselme

Şehirde yaşayan hayvan ve bitki türlerinin yok olması

İnsanların ve ekosistemlerin yaşam olanaklarının kalmamasıdır.

Şehirlerin süratle iklim değişikliğine uyum sağlayacak olacak önlemleri alması gereklidir. Mevcut politikalar ile iklim değişikliğine adapte olmadan şehirlerde yaşamak zorlaşacak, sel ve kuraklık felaketleri yanında altyapı sistemlerinin yetersizliği nedeni ile yaşam kalitesi düşecektir.

İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları dayanıklı altyapılar ve düşük emisyonlu tüketim gibi konu başlıkları yanında, şehirleşmede de yeni bir planlama anlayışı getirmektedir. Bu planlama anlayışı yeşil yapılaşma kriterlerinin şehir planlarında belirlenmesi, iklim değişikliği uyumu için gerekli olan tüm kararların ve yapılması gereken tüm uygulamaların eyleme dönüştürülmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıda özetlenen kararlar, her şehir özelinde proje ekiplerince çalışılmalı ve tüm mekansal ve stratejik planlara yansıtılmalıdır.

Yeşil ve İklim Dostu Şehirler Dünyada Tanınmakta ve Markalaşmaktadır

Şehirlerin İklim Değişikliğine Uyumu onları İklim Dostu Şehir yaparken şehirlilerin yaşam kalitesini arttırmaktadır. Yeşil Şehircilik düşük enerji tüketimi, daha temiz bir atmosfer, daha fazla yeşil alan, sosyal adalet, iyi bir eğitim seviyesi, şehrin ekolojisinin korunması, su kaynaklarının temiz ve kullanılabilir olmasını sağlamaktadır.

Tüm bunlar kentin uluslararası ölçütlerde üst seviyede sonuçlar elde etmesine, bu sonuçların belgelenmesine ve kentin tüm dünyada daha iyi tanınmasına neden olmaktadır.

Dünyadaki tüm büyük sanat, bilimsel kongre veya spor etkinliği programları yer seçimlerinde, etkinliğin yapılacak olduğu şehrin yeşil performansına, hava kalitesine, gürültüsüne, kentsel ulaşımına, çevre bilincine ve sosyal yapısına bakmaktadır. Yeşil ve İklim Dostu Şehirler dünyaya kendilerini bu sayılan konu başlıklarında marka ve lider şehir olarak ilan etmektedirler.

Şehirciliğin performansının belgelenmesi, şehir yönetiminin başarısını göstermektedir. İklim dostu şehirciliğin bir çıktısı olarak LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası alınması yerel yönetimlerin ve yöneticilerin bir çok konu başlığında gösterdikleri performansın belgelenmesidir.

103 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page