top of page

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı 2020-2023

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye’nin Akıllı Şehir vizyonu, temel değerleri, stratejik amaçları ve hedefleri tanımlanmış, Türkiye’nin 2019-2022 dönemi Akıllı Şehir strateji ve hedeflerini gerçekleştirmek için öncelikli eylemler belirlenmiştir.2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, Akıllı Şehir dönüşümünün tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde ve ülkemizin coğrafi yapısı, sosyoekonomik durumu gibi farklı dinamiklerin oluşturduğu ihtiyaçları dikkate alarak ulusal ve yerel katman olmak üzere çok katmanlı bir yapıda kurgulanmıştır. Akıllı Şehir dönüşümünün gerçekleşebilmesi için ülke ölçeğinde ortak bir yaklaşım ve anlayış birliği ile bütüncül bir şekilde ele alınması gereken politikalar ulusal katmanda, farklı şehir dinamiklerine göre şekillenen politikalar ise yerel katmanda yer almaktadır.


2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında bahsi geçen şehir kavramı; nüfusu 50.000 ve üzeri olan yerleşim birimlerine (il, ilçe) ait kentsel alanlar ile sınırlıdır. Bunun yanı sıra tarım, sanayi, turizm ve hizmet gibi sektörlerde yoğun faaliyet gösteren ve nüfusu dönemsel olarak 50.000 ve üzeri olan kentsel alanlar da şehir olarak nitelendirilerek kapsama dâhil edilmektedir. Nüfusu 50.000’in altında kalan ancak Akıllı Şehir Çözümlerine ihtiyaç duyan kentsel alanların da 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan görev ve sorumlulukları, ihtiyaç ve kapasiteleri doğrultusunda gerçekleştirmeleri mümkündür. Bununla birlikte Strateji ve Eylem Planı kapsamında yer alan bilgi güvenliği, Akıllı Şehir Mimarisi, açık veri gibi politikaların ortak varlıklar ve faaliyetler kapsamında ele alınması ihtiyacı nedeniyle söz konusu politikalar il bazında bütüncül olarak ele alınmıştır. Bu bağlamda, tanımı yapılan şehir kavramı dışına çıkıla- rak bahsi geçen politikalar il bazında merkez ve ilçeleri kapsayacak şekilde planlanmıştır.


2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı; olgunluk değerlendirme modeli kullanımı ile sistematik, yapısal ve bütüncül, ekosistem ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen, yatırım ve kaynakları yönlendirmek için seçen ve önceliklendiren, paydaşlarının katılımını önemseyen, üst politika belgeleri ve tematik stratejiler ile uyumlu, ortak akıl ile inşa edilen, vatandaş deneyimi ve görüşü ile şekillenen, toplumsallık, sosyal dışlanma ve dijital uçurumu dikkate alan yenilikçi yaklaşım ve yeni teknolojilerin farkında, fayda maliyet dengesini gözeten, sosyal, ekonomik ve kültürel değerler üzerindeki etkiyi öngören, izleme değerlendirme mekanizmasını içeren, dinamik koşullara uyum sağlayan, teşvik mekanizmaları ile desteklenen, örnek uygulamalar ve rehberlik mekanizmalarıyla öncülük yapan Türkiye’ye özgü, dünyada dördüncü ve Türkiye’nin ilk Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı olma özelliğini taşımaktadır.


165 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page