top of page

Yeşil Şehircilik Planlama ve Tasarım

İklime uyumlu, iklim değişikliği etkisini azaltmış, düşük enerji ve su tüketen, sürdürülebilir bir ulaşım sistemi olan, güçlü ekonomik kalkınmışlık seviyesindeki şehirler için yeşil şehircilik planlama ve tasarımı hizmetleri sunmaktayız.

Yeşil Şehircilik Entegre Planlama Yaklaşımı Gerektirmektedir.

ECOBUILD, Yeşil Şehircilik Planlama ve Tasarımı konusunda, dünya çapında deneyimli şehir ve bölge plancısı uzman kadrolarıyla danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

​1. İklim Değişikliği Azaltım Önlemleri

Şehirler ilk sırada iklim değişikliğine yaptıkları katkıyı ölçmeli ve azaltım önlemleri planlamalıdır. Bu önlemler şehir planlarında, stratejik planlarda ve yönetmeliklerdede uygulanmalıdır. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehrin iklim değişikliğine yaptığı katkıyı azaltmasını sağlamaktadır.

 • Şehir İçin Sera Gazı Emisyon Envanteri

 • Şehir İçin Sera Gazı Emisyonu Azaltım Eylem Planı

 • Büyükşehir veya İlçe Belediyesi Kurumsal Karbon Ayak İzi Envanteri

 • Büyükşehir veya İlçe Belediyesi Kurumsal Karbon Ayak İzi Azaltım Eylem Planı

2. İklim Değişikliğine Uyum Önlemleri

Şehirler değişen iklime en kısa sürede uyum sağlamalıdır. Türkiye şehirlerinin tamamı kuraklık, şehir selleri, yok olan kent ekolojisi ile karşı karşıyadır. Kentlerin bütçelerini zorlayan oranda afetler her yıl artan oranda yaşanmakta can ve mal kayıpları oluşmaktadır. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehrin iklim değişikliğine uyumunu sağlamaktadır.

 • Şehir İçin İklim ve Afet Risk Analizi

 • Şehir İçin İklim Uyum ve Afet Riski Azaltımı Eylem Planı

 • Şehir İçin İklim ve Afet İmar Planı

 • Şehir İçin Soğutma Alanları Planlaması

 • Şehir İçin Afet Alanları Planlaması

 • Şehir İçin İklime Dayanımlı Sürdürülebilir Ulaşım ve İletişim Sistemi

 • RELI Sertifikalı İklim Riskine Dayanımlı Kamu Binaları4

3. Kentsel Hareketlilik ve Ulaşım

Şehirlerin sürdürülebilirlik hedeflerinin en önemli başlıklarından birisi kentin ulaşım başlıklarındaki planlamasıdır. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehrin sürdürülebilir ulaşımını planlamaktadır.

 • Şehir Ölçeğinde Ulaşım Ana Planı

 • Şehir Ölçeğinde Kaliteli Ulaşım Endeksi Araştırması

 • Şehir Ölçeğinde Ulaşım Verimliliği Planı

 • Şehir Ölçeğinde Ulaşım Enerji Verimliliği Planı

 • Şehir Ölçeğinde Sürdürülebilir Ulaşım Yatırımları Planı

 • Yeşil Altyapı Sertifikası Envision Sertifikalı Ulaşım Altyapısı Yatırımları

 • Şehir Ölçeğinde Bisiklet Yolları Planı

 • Şehir Ölçeğinde Yayalaştırma Projeleri

 • Şehir Ölçeğinde Toplumu Teşvik Eden Sosyal Projeler

 • Şehir Ölçeğinde Akıllı Mobilite Sistemi, Ulaşım Sistemleri Entegrasyonu

 • Şehir Ölçeğinde Elektrikli Araçlar Teşvik ve Yatırım Planı

 • Şehir Ölçeğinde Sıfır Karbon Kentsel Toplu Taşıma Sistemi

 • Şehir Ölçeğinde İklime Uyumlu Yol ve Cadde Tasarımı RehberleriŞehir

 • PARKSMART Sertifikalı Kapalı Otoparklar

 • LEED Sertifikalı Metro Binaları

4. Arazi Kullanımı ve Arazi Değişimi

Kentin arazisinin kullanımındaki değişim karbon yutak alanını değiştirmekte, kent toplumunun ekonomisini doğrudan etkilemektedir. Kentsel alanların kullanımının planlanması sadece mekansal planlama yaklaşımı ile gerçekleşmemektedir. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehrin arazi kullanımı ve değişimini planlamaktadır.

 • Şehir Ölçeğinde Arazi Değişimi Analizi

 • Arazi Değişimi Kaynaklı Yutak Alanı Planlaması

 • Kentsel Isı Adası Etkisi

 • Sürdürülebilir Kentsel Yeşil Alanların Stratejik Planlaması

 • Biyotop Alan Katsayısı Sistemi Planlaması-BAK

 • Şehir Ölçeğinde Kirletilmiş Alan Tespit Raporu ve Kirletilmiş Alanları Yenileme Yönetmeliği

 • Şehir Ölçeğinde İnşaat Kirliliğini Önleme Uygulama Yönetmeliği

 • Şehir Ölçeğinde Yeşil Çatı Uygulama Yönetmeliği

 • Şehir Ölçeğinde Yeşil Alanlara Erişim Uygulama Yönetmeliği

 • Şehir Ölçeğinde Şehir Ağaçları GIS Kayıt Sistemi

 • Şehir Ölçeğinde Kent Ağaçlandırma Planı ve Uygulama Yönetmeliği

 • Şehir Ölçeğinde İklime Uyumlu, Su Verimli Yerel ve Adaptif Bitki Kullanım Yönetmeliği

 • Şehir Ölçeğinde Tehlike Altındaki Türlere Karşı Önlemler

 • Şehir Ölçeğinde İstilacı Türlerin Tespiti ve Karşı Önlemler

 • Açık Alanlarda Sulama Standartları Tespiti

 • SITES Yeşil Alan Sertifikalı İklime Dayanımlı Yeşil Alan Planlaması

 • LEED Sertifikalı Net Zero Enerji Yeşil Kamu Binaları

 • LEED Neighborhood Development Sertifikalı Sıfır Karbon Kentsel Dönüşüm Projeleri

5. Doğa ve Biyolojik Çeşitlilik

Şehir sadece insanların yaşadığı değil tüm ekolojisi ile çok zengin bir yaşam habitatıdır. Şehirler ekolojik değerlerini bilmeli, koruma alanlarını ve bu alanlara ilişkin yönetmeliklerini hazırlamalıdır. Şehir planlamanın kent ekolojisini koruyan bir anlayışta ortaya çıkması, kentteki yatırımların doğru planlanmasını, çevreye zarar vermemesini ve kentin ekolojisinin yaşayan bir hayat olarak sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehrin doğal alanlarını ve biyolojik çeşitliliğini planlamaktadır.

 • Şehir İçin Ekolojik Koruma Planı

 • Şehir İçin Biyolojik Çeşitliliği Arttırma Planı

 • Şehir İçin Kent Tarımı Uygulama Planı

 • Şehir İçin Tehlike Altındaki Türlerin Tespit Raporu

 • Şehir İçin Endemik Türleri Koruma Projesi

 • Şehir İçin Tehlike Altındaki Türleri Koruma Planı

 • Şehir İçin İstilacı Türlere Karşı Önlemler

6. Şehir Hava Kalitesi

Tüm dünyada şehirlerde nüfusla birlikte artan emisyon kaynakları, partikül kaynakları, karbondioksit miktarı, hava akımını engelleyen doğru planlanmamış şehir yapısal alanları ve diğer etkenler ile kent hava kalitesi insan sağlığı standartlarının altına düşmektedir. Şehrin sürdürülebilirliği ve kentlilerin sağlık kriterleri için hava kalitesinin arttırılması bir zorunluluktur. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehrin hava kalitesini planlamaktadır.

 • Şehir İçin Hava Kalitesi Tespit Raporu

 • Şehir İçin Hava Kalitesi Yönetim Planı

 • Şehir İçin Hava Kalitesi Yönetmelikleri

 • Toplum Katılımı ve Eğitim Programları

 • Hava Kalitesi İzleme Sistemi 

Yeşil Şehircilik Çok Boyutlu Bir Yaklaşım Gerektirir.

Yeşil Şehircilik Su Kaynaklarını Korur, Kentsel Atığı Azaltır ve Gürültüyü Engeller

7. Entegre Su ve Atıksu Yönetimi

İklim değişikliği Türkiye'deki tüm şehirlerde su tedariğinde ve su kullanımında büyük sorunları beraberinde getirmiştir. Kentler doğal olarak artan nüfus ve artan dış göç nüfuslarla birlikte su problemleri yaşamaya başlamıştır. Kentlerde su sistemleri enerji verimsiz çalışmaya başlamış, kentlerin su altyapıları eskimiş, yenilenmemiş ve su kaçak oranları %55 ortalamaya gelmiştir. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehrin Entegre Su ve Atıksu Yönetimi'ni planlamaktadır.

 • Şehir Ölçeğinde Entegre Su Yönetim Planı

 • Şehir Planlarında Su Yönetimi Uygulamaları

 • Su İle İlgili Yeni Şehir Planlama Yönetmelikleri

 • Biyotap Alan Katsayısı Yönetmeliği

 • Isı Adası Etkisi Planlaması

 • Yeşil Bina Teşvikleri

 • Su Kaynakları Koruması Planlaması

 • Şehir Ölçeğinde Yağmur Suyu Hasadı Planlaması

 • Kent Tarımı ve Hayvancılığı Planlaması

 • Su Temini ve Ayrıştırılması Sistemi Projelendirilmesi

 • Su Altyapı Sistemlerinin GIS Uygulaması

 • Şehir Ölçeğinde Su İlave Tarife ve Teşvik Sistemi

 • Kayıp Kaçak Sistemi SCADA Uygulaması

 • Taşkın ve Sel Planlaması

 • Taşkın ve Sel Uyarı Sistemleri

 • Kent Ekonomisi ve Su Teşvikleri

 • Sosyo Ekonomik Kalkınma ve Su Sistemleri

 • Kent Tarımı

 • Kırsal Alanlar ve Tarım Su Temini

 • Su Temini Enerji Sistemleri Planlaması

 • Entegre Su Yönetimi Yatırım Planı

 • Şehir Ölçeğinde Binalarda Su Verimliliği Yönetmeliği

 • Binalarda Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri Uygulama Yönetmeliği

 • Açık Alanlarda Su Verimliliği ve Yağmur Suyu Hasadı Sistemleri Yönetmeliği

 • Su Verimli Otopark Alanları ve Yıkama İstasyonları Yönetmeliği

 • Envision Sertifikalı Yeşil Su Altyapı Sistemleri

8. Atık Yönetimi Planlaması

Kentlerde atık yönetimi planlaması yapılmaması nedeni ile düşük oranda geri dönüşüm yapılabilmektedir. Türkiye kentlerinde çok düşük oranda organik atık geri dönüşümü yapılmakta, atık toplama ve ayrıştırma ve depolamasında çok yüksek sera gazı emisyonlarına neden olunmaktadır. Kentlerin enerji ihtiyaçlarının %90'ını kentsel atıklardan elde etmesi mümkündür. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehrin Atık Yönetimi Planlamasını yapmaktadır.

 • Şehir Ölçeğinde Entegre Atık Yönetim Planı

 • Akıllı Atık Sistemleri Planlaması

 • Yerinde Ayrıştırma Programı Yönetmeliği

 • Atık ve Kent Tarımı Entegre Programı

9. Gürültü Kontrolü ve Akustik Sağlık

Nüfus artışı, hızlı kentleşme, plansız ve sağlıksız yapılaşma, yoğun trafik nedeniyle yapıların içi ve dışında ortaya çıkan her türlü ses, gürültü olarak günümüzün çevre kirliliği yaratan etmenleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. İnşa edilmiş ve edilecek kentsel alanlarda, parklarda veya yerleşim alanları içindeki diğer sakin olması gereken gürültüye duyarlı alanlarda tedbirler alınmalıdır. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehrin Gürültü Kontrolü ve Akustik Sağlığı'nı planlamaktadır.

 • Şehir Ölçeğinde Gürültü Kaynakları Analizi Raporu

 • Şehir Ölçeğinde Gürültü Azaltım Eylem Planı

 • Şehir Ağaçlandırma Planı ve Cadde Tasarımı Yönetmeliği

 • SITES Yeşil Alan Sertifikalı Akustik Sağlığı Olan Yeşil Alan Planlaması

10. Şehir Enerji Verimliliği

Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülkedir. Türkiye şehirlerinin enerji verimliliği çok boyutlu olarak ele alınmalıdır. Şehirlerin en kısa sürede kendi enerjilerini üretebildikleri güvenli ve akıllı yeşil enerji tedarik sistemlerine geçmeleri gereklidir. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehirlerin enerji verimliliğini çok boyutlu yaklaşımlar ile planlamaktadır.

 • Şehir Ölçeğinde SECAP Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı

 • Belediye Yenilenebilir Enerji Sistemleri Yatırım Planı

 • Şehir Ölçeğinde Yenilenebilir Enerji Teşvik ve Yönetmelikleri

 • Şehir Ölçeğinde Kentli Topluluk Güneş Enerjisi Kooperatifleri Kurulumu

 • Kısal/Tarımsal Topluluk Güneş Enerjisi Kooperatifleri Kurulumu

 • Altyapı Sistemlerinde Enerji Verimli Ekipman Kullanımı Uygulama Yönetmeliği

 • Işık Kirliliği Uygulama Yönetmeliği

 • PEER Sertifikalı Akıllı Enerji Dağıtım Sistemi

11. Yeşil Büyüme ve Eko-İnovasyon

Sürdürülebilir şehircilik, sürdürülebilir yatırım ve kalkınma ortamını oluşturmaktadır. Günümüz dünyasında düşük emisyonlu olmayan ve çevreye, insan sağlığına duyarlı olarak üretilmeyen mal ve hizmetler rekabet şansına sahip değildir. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehirlerin Yeşil Büyüme ve Eko-İnovasyon yatırımlarını planlamaktadır.

Sürdürülebilir Sanayi Üretimi Stratejik Planı

Sıfır Karbon Üniversite ve Bilim Şehri Planı

Şehir İçin Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Projesi

Şehir veya İlçe Belediyesi Ölçeğinde Elektrikli Araç Şarj İstasyon Sistemi ve Yatırım Planı

Büyükşehir veya İlçe Belediyesi Yurt Dışı Sürdürülebilirlik Finansmanı Birimi Kurulumu

Envision Sertifikalı Yeşil Altyapı Sistemleri Projesi

WELL Sertifikalı Sağlıklı Kamu Binaları

LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası

12. Yönetişim Planlaması

Sürdürülebilir şehircilik, o şehrin yaşayanlarının talebi ile gerçekleşebilmektedir. Kentlilerin benimsemediği ve talep etmediği hiç bir projenin uzun vadede başarılı olma şansı bulunmamaktadır. Sürdürülebilirliğin ilk adımı, yeşil şehirciliği bilen, çevreye duyarlı olarak yaşamak, sağlıklı olarak, isteyen  ve talep eden bir kentli bilincine ulaşılmasıdır. ECOBUILD aşağıdaki konu başlıklarında danışmanlık hizmeti sunarak şehirlerin Yönetişim Planlamasını yapmaktadır.

 • Sürdürülebilirlik Projeleri Katılım Planı

 • Sürdürülebilirlik Projeleri Takip Merkezsi Yazılımı

 • Şehir Ölçeğinde Çocukların, Gençlerin ve Yetişkinlerin Sürdürülebilirlik Projeleri Katılım Yönetmeliği

 • Şehir Ölçeğinde Dezavantajlı Gruplar ve Kadınların Sürdürülebilirlik Projeleri Katılım Yönetmeliği

 • Göçmen ve Yabancı Nüfus Adaptasyon Projeleri

 • Sürdürülebilirlik İletişim Kanalları Kurulumu

 • Kentsel Sürdürülebilirlik Konferansı ve Fuar Planlaması

 • Büyükşehir veya İlçe Belediyesi Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Korunması Eğitim Programı 

 • Şehir Ölçeğinde Spor ve Yürüme Teşvik Yönetmeliği

Yeşil Şehircilik Enerji Verimliliği İle Mümkündür

bottom of page