top of page

İklim Değişikliği

Eylem Planı

Tüm dünyada şehirler iklim değişikliğine uyum sağlamak için planlı bir yaklaşım sergilemelidir. İklim Değişikliği Eylem Planı İDEP şehir planlama yaklaşımı ile gerçekleştirilmelidir.

Neden Bizimle Çalışmalısınız?

İklim Değişikliği Eylem Planlarının uluslararası standartlara uygun ve şehire etki eden tüm disiplinlerin katkısı ile bütüncül yaklaşımlarla yapılması gereklidir.

İklim Değişikliği Eylem Planı en başta bir şehir ve bölge planlama konusudur. Ancak planlama koordinasyonunda da disiplinler arası bir yaklaşım gerektirmektedir. İklim değişikliği sorunsalı üzerine sadece sera gazı emisyonu hesaplaması ve klişe haline gelmiş olan azaltım eylem listesi ile gitmek yetersizdir. İklim Değişikliği Eylem Planı uluslararası normlara uygun olarak hazırlanmalıdır. ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planı konusunda ülkemizde gerçek anlamda danışmanlık hizmeti veren firmadır.

Tüm şehir planlarında ve yerel yönetim hizmet alanlarında eş zamanlı temel bir hedef olarak iklim değişikliği ile mücadele amaçlanmalıdır. ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planını, emisyon raporlaması ve azaltım politikasına ilave olarak, şehir genelindeki tüm planlarda yer alan konu başlıklarında yapılması gerekli uygulamaları, tarih hedefleri ile birlikte belirleyen bir plan olarak değerlendirmektedir.

Eylem planında iklim değişikliği senaryoları ve şehirde beklenen iklim değişikliği etkileri ortaya konulmaktadır. Şehrin karbon emisyon projeksiyonu, azaltım ve uyum politikaları tüm sektörler için oluşturulmaktadır. İl genelinde ortaya çıkabilecek olan risk ve kırılganlıklar analiz edilmekte, iklimsel kırılganlık yanında, sektörel kırılganlıklar; 

 • Halk Sağlığı 

 • Arazi Kullanımı ve Yutak Potansiyeli

 • Ormancılık, Bio-Çeşitlilik, Tarım 

 • Katı ve Sıvı Atıklar 

 • Enerji Üretim ve Dağıtımı 

 • Ulaştırma ve Lojistik

 • Su Kaynakları

 • Kamu Altyapı Hizmetleri

 • Binalar

 • Ticaret, Turizm ve Sosyal Yapı

 • Sanayi Bazında ele alınmaktadır.

İklim Değişikliğinin Şehirlere Etkileri

Türkiye şehirleri iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün artan oranda yaşamaya başlamıştır.

Hızlı şehirleşme ve artan insan faaliyetleri atmosfere salınan sera gazlarının artmasına neden olmaktadır. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğini doğurmaktadır.

 • Düzensiz yağışlar ve seller

 • Sıcaklık artışı ve kuraklık

 • Fırtına ve aşırı hava olayları

 • Deniz suyu seviyesinde yükselme

 • Şehirde yaşayan hayvan ve bitki türlerinin yok olması

 • İnsanların ve ekosistemlerin yaşam olanaklarının kalmamasıdır.

 

Ülkemizde yer alan şehirlerin süratle İklim Değişikliğine Adapte olacak önlemleri alması İklim Değişikliği Eylem Planları yapmaları ve uygulamaları gereklidir. Mevcut politikalar ile iklim değişikliğine adapte olmadan şehirlerde yaşamak zorlaşacak, sel ve kuraklık felaketleri yanında altyapı sistemlerinin yetersizliği nedeni ile yaşam kalitesi düşecektir.

 

İklim Değişikliğine Adaptasyon Eylem Planları dayanıklı altyapılar ve düşük emisyonlu tüketim gibi konu başlıkları yanında, şehirleşmede de yeni bir planlama anlayışı getirmektedir. Bu planlama anlayışı yeşil yapılaşma kriterlerinin şehir planlarında belirlenmesi, iklim değişikliği adaptasyonu için gerekli olan tüm kararların ve  yapılması gereken tüm uygulamaların eyleme dönüştürülmesi anlamına gelmektedir.

Yukarıda özetlenen kararlar, her şehir özelinde proje ekiplerince çalışılmalı ve tüm mekansal ve stratejik planlara yansıtılmalıdır.

bottom of page