top of page

Kurumsal Karbon Ayak İzi

Sera Gazlarının Envanteri, kurum ölçeğinde veya seçilen sınırlı bir fonksiyon alanı özelinde uluslararası normlara uygun olarak atmosfere salınan veya absorbe edilen sera gazlarının miktarının teknik bir raporla belirlenmesidir.  

Sera Gazı Emisyonları         Neden Ölçülmelidir?

Kurumlar, Sera Gazı Envanterlerini elde ettiklerinde İklim Değişikliğine Uyum Planlarının da ilk adımını atmaktadırlar. Kurum ölçeğinde mevcut CO2e emisyonları belirlediğinde, gelecekte yeşil firma normlarına ulaşmak için yapılması gerekenler de ortaya çıkmaktadır.

İşletmeler iklim değişikliğine katkılarını azaltmak için önemli ölçüde artan baskılarla karşı karşıyadır. Uluslararası çalışan işletmeler daha sıkı yeşil kurumsal tercihler ve yasal düzenlemelere uyum sağlamalıdır. Kurumlar, karbon ayak izleri üzerinde daha fazla incelemeye tabi tutulmaktadır. Rekabetçi olabilmek için işletmeler karbon ayak izi hesaplaması yapmak, yeşil politikalar ve stratejileri geliştirmek zorunda kalacaktır. İşletmeler karbon emisyonlarının hesaplanmasıyla aşağıdaki faydaları sağlayabilirler: 

  • Kurumsal sera gazı kaynaklarını, risklerini anlamak ve yönetebilmek

  • Hizmet sunduğu kurum veya devlet yönetmeliklerine uygunluk sağlamak 

  • Sera gazı maliyetlerini ve tasarruf fırsatlarını belirlemek 

  • Sera gazı emisyonları hakkında müşteri taleplerini karşılamak 

  • Kuruluşlarının iklim değişikliği üzerindeki etkilerini anlamak ve azaltmaya yönelik çözümler bulmak 

  • Tüm bu faydalar ancak sera gazı emisyonlarının doğru ve istikrarlı bir şekilde ölçülmesi, hesaplanması ve yönetimiyle mümkündür. 


Kurumsal Sera Gazı Emisyonu Envanteri Nedir?

Sera Gazlarının Envanteri, kurum ölçeğinde veya seçilen sınırlı bir fonksiyon alanı özelinde uluslararası normlara uygun olarak atmosfere salınan veya absorbe edilen sera gazlarının miktarının teknik bir raporla belirlenmesidir.  

Sera Gazı Emisyonu Envanteri, gazların kaynaklarını, miktarlarını ve bu gazların salındığı zaman aralığını içermektedir.

Sera gazları, kurumun veya işletmenin her türlü aktivitelerinden ve arazi değişiminden kaynaklanmaktadır. Enerji, ulaşım, atık, ticaret, üretim kurumdaki başlıca sera gazı emisyon kaynaklarıdır.   

 

Kurumlar sera gazı emisyonu envanterlerini (veya karbon ayak izlerini) elde ettiklerinde, buna ilişkin azaltma senaryo ve eylem planlarını da yapabilmektedirler. Kurumlar, geleceğe ilişkin iklim değişikliğine uyum senaryo ve tahminlerini oluştururken mutlaka mevcut sera gazı emisyon envanterlerini elde etmelidirler.

 

Kurumlar için “İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri” Sera Gazı Emisyonu Envanteri ile başlamaktadır ve bu envanter uluslararası normlara göre hesaplanmalı ve raporlanmalıdır. 

 

Kurumlar özelinde İklim Değişikliğine Uyum Senaryoları ve Eylem Planları için Sera Gazı Emisyonu Envanteri yapılması çalışmaların ilk adımı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu doküman, sera gazı (Green House Gas - GHG) emisyonlarını ölçmek ve raporlamak için gerekli standartları, metodolojiyi ve veri kaynaklarını özetlemektedir. Sera gazı emisyonlarının ölçümü, doğrulanması ve kamuya açıklanması için dokümanın bir temel oluşturması amaçlanmıştır. Ayrıca bu doküman, raporlama yapmak isteyen kurumlara, ilgili standartlara uygun olarak

GHG raporlama süreci boyunca nelere dikkat etmeleri gerektiğini söylemektedir. Sera gazı emisyonlarının hesaplanması için yaygın olarak kabul edilen standartlar ve kılavuzlar şunlardır: 

  • GHP Sera Gazı Protokolü - Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standardı 

  • ISO14064 - Sera gazları, Bölüm 1: Sera gazı emisyonlarının miktarının belirlenmesi, raporlanması ve azaltılması için kuruluş seviyesinde temel gereklilikleri belirtir. 

  • IPCC Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli - Ulusal Sera Gazı Envanterleri İçin Kılavuzlar 

bottom of page