top of page

Mardin Entegre Kentsel Su Yönetim Planı

GHGP
LEED CERTIFIED.png

Dünya Bankası, İller Bankası, MARSU için yapılmış olan Entegre kentsel Su Yönetim Planı Türkiye'de yapılmış olan ve uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı kent ölçeğindeki çalışmadır.

Dünya Bankası, İller Bankası, MARSU için yapılmış olan Mardin İli Entegre Kentsel Su Yönetim Planı Türkiye'de yapılmış olan ve uluslararası geçerliliği olan en kapsamlı kent ölçeğindeki çalışmadır.
Türkiye şehirleri su problemi işle karşı karşıyadır. Su sorunsalının kent ölçeğinde çözülebilmesi entegre bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu amaçla Dünya Bankası kredisi ile Mardin şehri için Dünya Bankası, İller Bankası, MARSU eliyle Mardin İli Entegre Kentsel Su Yönetim Planı yaptırılmıştır. ECOBUILD projede sürdürülebilir şehircilik konu başlıklarında görev almıştır. Proje kapsamında Mardin İlinde yer alan susuzluk problemi giderilmiş, kentin yağmur suyu, gri su, açık alan ve binalarda su verimliliği uygulamaları, geçirimli yüzeyler gibi bir çok uygulama ile su döngüsünün yeniden oluşması sağlanmış, 6 Mardin büyüklüğünde kente yetecek su kaynakları oluşturulmuştur. Proje ekibi Dünya Bankasından, İller bankasından ve MARSU'dan takdirname almıştır.
Dünya Bankasının Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında 10 şehir için Entegre Kentsel Su Yönetim Planlarının hazırlanması yapılmıştır. Bu şehirler Denizli, Muğla, Antalya, Kayseri, Ordu, Mardin, Kahramanmaraş, Malatya, Van ve Balıkesir'dir. Bu belediyeler, Türkiye'nin farklı bölgelerini ve Türk belediyelerinin karşılaştığı farklı zorlukları temsil etmektedir. İLBANK, Grup-1 (Muğla, Mardin projesinde ECOBUILD görev almıştır. MARSU Büyükşehir Belediyesi Su ve Atık Su idaresi için projeyi kapsayacak şekilde entegre kentsel su yönetimi planlarının hazırlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri için kaynak Dünya Bankası tarafından sağlamıştır. Proje sadece suyun sürüdürülebilir yönetimi yanında, kentin ve emisyonlarının azaltılması, kent tarımının planlanması, sürdürülebilir şehircilik eylemlerinin planlanması, iklime uyum projelerinin geliştirilmesi, göç ve azınlıklara yönelik politikaların oluşturulması, eğitim programlarının planlanması, altyapı sistemlerinin entegre ve yüksek teknolojide planlanması gibi bir çok boyuta sahiptir.
Kentsel su yönetimine karşı uygulanan geleneksel iş yapma yaklaşımı, büyük ölçekli altyapı ve teknolojiyle kentsel gelişim yollarını kilitlemiş durumdadır. Ortaya çıkan EKSY yaklaşımı, bir dizi geleneksel teknolojiden sinerjik bir kent-su ilişkisine doğru bir paradigma değişimini temsil etmektedir. Geleneksel mühendislik yapılarına yeni çözümlerin eklenmesi ihtiyacı artık bir seçenek olmaktan çıkmıştır. Kentsel nüfusun çok yakında yeni su kaynakları bulmakta zorlanacağı gerçeği dolayısıyla zorunluluğa dönüşmüştür. Su, entegre sistemler aracılığıyla kullanılabilecek çok sayıda hizmet ve kullanımın sağlanmasını ifade etmektedir. Örneğin, atık su geri dönüştürülerek geri kazanılabilen su kaynağı, enerji veya besinler şeklinde katma değerlere sahiptir.
Kentsel gelişim, kentsel su yönetimini etkileyen bileşenlerin bir araya getirilmesiyle elde edilir: yağmur suyu, sanitasyon, su rezervi ve katı atık. Kentsel sistem ve su havzası arasındaki bağlantılar, optimal sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçları üretmek için sosyal katılım ve yönetim entegrasyonu ile birleştirilmektedir. Bütün aktörlerin ve nihai kullanıcıların sürecin bir parçası olmasına izin verirken farklı kurum ve kuruluşlarda kentsel suyu yönetmek, sürecin ve sonuçlarının sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.
Şehirlerin daha geniş havzaya olan bağımlılığı ve etkisi de entegre kentsel su yönetiminin temel bir parçasıdır. Şehirlerin su kaynaklarına erişiminin sürdürülebilmesi için, yukarı havza ve aşağı havza kullanıcılarının ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması ve havza düzeyinde planlama önlemlerinin alınması gerekmektedir. Ayrıca, yukarı havzadaki arazi kullanım değişikliklerinin, tarımın veya ormansızlaşmanın etkileri hidroloji rejimini (yani, nehir havzalarındaki su mevcudiyetini ve kalitesini) değiştirebilmekte ve kentsel su tedarik sistemleri üzerinde strese neden olabilmektedir. Tersine, şehirlerin de arıtılmamış atık su atıklarının salınması suretiyle aşağı havza kullanıcılarının su kalitesi üzerinde, veya çevresel akışların azaltılması suretiyle su mevcudiyeti üzerinde etkileri olabilmektedir.
Proje kapsamında yapısal ve yapısal olmayan önlemler planlanmıştır. :
- Su talebini yönetmek için su kullanımına ilişkin düzenlemeler ve politikalar veya yönetme ve kontrol mevzuatı;
- Fiyatlar veya vergiler (örneğin, su kalitesini etkileyen faaliyetler için “kirleten öder” ilkesi);
- Çevre harçları (örneğin, kaynak/kuyudan su çıkarma);
- Ekonomik ve piyasaya dayalı araçlar;
- Kentsel planlama kontrolü ve arazi kullanım planlaması (örneğin, sel riskini yönetmek ve su kaynaklarının bozulmasını azaltmak amacıyla)
- Eğitim ve kapasite geliştirme;
- Kamuyu aydınlatma, yasal işlemler ve resmî müzakere.
- Suya duyarlı alanlarda imar planlaması ve imar yasağı;
- Sel risklerini en iyi şekilde belirlemek için hava ve iklim verilerine yönelik yatırım ve
verilerin kullanımı;
- Drenaj kanalları dahil olmak üzere taşkın koruma altyapısı; ve
- Seli önlemek için yeşil koridorlar, örneğin sulak alanlar, suya duyarlı bahçeler,
ve nehir taşkın ovaları.
Yapısal önlemler, su talebini karşıladığı, su kalitesini iyileştirdiği ve kentsel su yönetiminin sürdürülebilirliğini iyileştirdiği düşünülen her türlü altyapıyı içermektedir. Bunlar, merkezi olmayan SS (Su ve Sanitasyon Sistemi) sistemleri, yağmur suyu hasadı, atık su ve yağmur suyu geri dönüşümü ve sulak alanlar gibi doğal sistemleri kapsamaktadır.

Bilgiler

Konum
Proje Sahibi
Tasarım
Proje Alanı
Kapalı Alan
Mardin, Türkiye
Dünya Bankası, İller Bankası, MARSU
ECOBUILD
Mardin İl Sınırı
Mardin Büyükşehir Belediyesi Yapı Stoğu

Sektörel Deneyim

Sunulan Diğer Hizmetler

Sürdürülebilir Şehir Planlama
İDEP İklim Değişikliği Eylem Planı
İklim Dostu Şehir Planlama
Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri
Akıllı Şehirler ve Tasarımda Yenilik
Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması
Kentsel Tasarım
Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı
Enerji Verimliliği
Yenilenebilir Enerji
Çevre ve Hava Kirliliği
Şehir İklimi ve Klimatoloji
Şehir Günışığı Modellemesi
Şehir Su Yönetimi
Kültürel Miras Mimari ve Planlama
Doğal Sistemler ve Ekoloji
Sürdürülebilir Altyapı Mühendisliği
Ekonomi ve Sosyo Politik Planlama
Sürdürülebilir Proje Finansmanı
Jeoteknik ve Hidrojeoloji
Alan Araştırmaları Fizibilite Raporu
Eğitim Programları
Yeşil Şehircilik Eğitimleri
Sürdürülebilirlik Eğitimleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Planlama ve Sera Gazı Emisyonları
Kurumsal Karbon Ayak İzi

Sürdürülebilir Altyapı Mühendisliği
LEED for CITIES Şehircilik Sertifikası
LEED ND Kentsel Dönüşüm Gelişim
ENVISION Yeşil Altyapı Sertifikası
SITES Çevre Dostu Park Sertifikası
RELI Şehir Dayanıklılığı İklim Riski

Öne Çıkan Performanslar

sürdürülebilir araziler.png

%41

Sera Gazı Emisyonu

enerji ve atmosfer.png

%65

Su Verimliliği

su_verimliliği.png

%100

Ulaşım Verimliliği

iç çevre kalitesi.png

%100

Isı Adası Etkisi Azaltımı

bottom of page