Internet Web Toplantısı Temel Kuralları

Bu dosya ECOBUILD Yeşil Binalar Ltd. Şti.'nin İnternet Web Toplantısı Temel Kurallarını belirleyen politika dokümanıdır. 

Pandemi ve Enfeksiyona Dayanımlı Sağlıklı Bina Tasarımı

İnsan sağlığını korumak için pandemilerin önüne geçilmesi şarttır. Pandemilerin engellenmesi ise sadece sağlık tedbirleri ile mümkün olmamaktadır. Binaların ve hatta şehirlerin tasarım ve planlamaları insanları pandemilerden koruyacak bir şekilde yapılmalıdır. Günümüzde insanlar, hayatlarının %90’nından fazlasını binalarda ve kapalı ortamlarda geçirmektedir. Çalışanların ofis ortamları, konut ortamları, AVM’lerin iç ortamları, karantina merkezleri, hastaneler, eğitim kurumları binaları pandemiye ve enfeksiyona dayanımlı olmaz ise, hastalıkların bulaşma olasılıkları ve dolayısıyla bulaşma hızları artmakta, binalarda iş sağlığı ve güvenliği ortamı dahi oluşamamaktadır.

Örnek Proje Kuzu Effect Bilgi Dosyası

Örnek Proje Kuzu Effect Bilgi Dosyası içeriğinde projenin kazanımları özetlenmiştir.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, ECOBUILD, 2020, Ankara

LEED for Cities Yeşil Şehircilik Broşürü

LEED Yeşil Şehir Sertifikası şehirlerin yeşil performansını ölçmek ve karşılaştırmak için küresel bir araç olarak tasarlanmıştır. Şehirlere verilen tek yeşil şehircilik sertifikası olan “LEED for Cities”, şehirdeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için şehir planlanma ve yönetim anlayışını yeşil şehircilik normlarında değiştirmektedir. LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehir genelinde veya ilçe/mahalle düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını planlamak, tasarlamak, ölçmek ve yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır. 

LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehirlerin doğal sistemler, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesine katkıda bulunan diğer birçok faktör için sorumlu, sürdürülebilir ve yeşil planlar geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamıyla yeşil şehircilik için rehber ve aynı zamanda bir ölçüm aracıdır. Dünyadaki bir çok önde gelen büyük şehir İklim Değişikliğine Uyum Planı yapmak durumundadır. LEED Yeşil Şehircilik Çerçevesi iklim değişikliğine uyum planları için de en kapsayıcı programa sahiptir. LEED Yeşil Şehir Sertifikası normlarına uygun şehirler, insanların yaşamayı sevdikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir yerler olarak tanımlanmaktadır. Bugün dünya yaşanabilir kentler sıralamasına baktığımızda ilk 5 şehrin yeşil şehircilik normlarını sağladıkları, sürdürülebilir bir planlama anlayışına sahip oldukları ve iklim değişikliğine uyum önlemlerini aldıkları görülmektedir. 

Şehirlerin Sera Gazı Emisyonlarının Ölçülmesi ve Envanteri

Sera Gazlarının Envanteri, şehir ölçeğinde veya seçilen sınırlı bir bölge özelinde uluslararası normlara uygun olarak atmosfere salınan veya absorbe edilen sera gazlarının miktarının teknik bir raporla belirlenmesidir. Sera Gazı Emisyonu Envanteri, gazların kaynaklarını, miktarlarını ve bu gazların salındığı zaman aralığını içermektedir. Sera gazları, şehir içi ve ona hizmet eden art bölgesindeki aktivitelerden ve arazi değişiminden kaynaklanmaktadır. Enerji, ulaşım, atık, ticaret, konutlar ve endüstri  şehirdeki başlıca sera gazı emisyon kaynaklarıdır.   

Şehirler sera gazı emisyonu envanterlerini elde ettiklerinde, buna ilişkin azaltma senaryo ve eylem planlarını da yapabilmektedirler. Şehirler, geleceğe ilişkin iklim değişikliğine uyum senaryo ve tahminlerini oluştururken mutlaka mevcut sera gazı emisyon envanterlerini elde etmelidirler.

İklim Değişikliğine Uyum stratejileri Sera Gazı Emisyonu Envanteri ile başlamaktadır ve bu envanter uluslararası normlara göre hesaplanmalı ve raporlanmalıdır.

İklim Değişikliği Eylem Planı

İklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, enerji tüketimi, şehirdeki arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan H2O(b), CO2, CH4, O3, N2O, CFC–11, HFC, PFC, SF6 gibi sera gazlarının birikimlerindeki hızlı artışın dünyadaki doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve sonucunda iklimde oluşan değişikliklerdir. Ülkemizdeki şehirlerin zaman kaybetmeden İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planlarını hazırlamaları ve uygulamaları hayati önem taşımaktadır. İklim Değişikliğinin şehirlerdeki etkisi sadece mal ve can kayıpları değil, su, enerji, ulaşım gibi süregelen tüketim başlıklarının kontrol altına alınmaması nedeni ile kamuya ve özel sektöre yüksek maliyetli şehir hayatı oluşturmasıdır. İklim Değişikliğine Uyum Stratejileri ve Eylem Planları şehirde yer alan faaliyetlerin oluşturduğu Sera Gazı Emisyon Envanteri verileri ışığında oluşturulmalıdır. Bu nedenle bu planın bir öncülü ve ayrılmaz parçası olarak Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri raporlanmalıdır. ECOBUILD, Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri Raporlarını uluslararası standartlara uygun olarak oluşturmakta, bu raporlarda yer alan sektörel emisyon verileri ışığında Emisyon Azaltım Stratejileri ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planlarını hazırlamaktadır.

LEED Eğitim Programları

Türkiye’nin LEED Eğitimi Lideri olan ECOBUILD 2009 yılından günümüze, LEED AP kimlikli yeşil bina uzmanı kadrolarıyla, yeşil bina tasarımı ve inşaatı konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyonellere ve öğrencilere en kapsamlı ve güncel LEED eğitim programlarını sunmaktadır. ECOBUILD’in sunduğu teknik eğitim programları LEED® Green Associate ve sonrasında LEED® Akredite Profesyonel yani AP olmak isteyenler için faydalı ve sınava hazırlık niteliğindedir. Ülkemizdeki yeşil bina uzmanlarının büyük bir çoğunluğu ECOBUILD’in sunduğu LEED eğitim programlarına katılmış ve başarılı olmuşlardır. ECOBUILD’in LEED Eğitim programları yüksek sınav başarısına sahiptir. Özellikle sınava yönelik örnek sorular ve sınav başarısını etkileyecek detaylar katılımcılara sunulmaktadır.

ECOBUILD, LEED Eğitiminde Neden Liderdir?

  • Eğitim içeriği yüksek sınav başarısı için teknik detaylara sahiptir. Bu nedenle Türkiye’deki en kapsamlı eğitim programıdır. Örnek sınav soruları çözülmekte, sınavda karşılaşılacak nüanslar özellikle anlatılmaktadır.

  • Eğitim içeriği, üretici şirketlerin/sivil toplum kuruluşlarının sunduğu farkındalık eğitimi seviyesinin üstündedir. Ürün bazlı reklamlar, son kullanıcıya yönelik ürün ve danışmanlık pazarlaması ve lansmanlar yer almamakta, sadece katılımcılara teknik bir eğitim verilmektedir. 

  • Eğitimde tüm rehberler CD içinde katılımcılara sunulmaktadır. Ayrıca basılı olarak tüm sunumlar teslim edilmektedir.

  • Eğitimde LEED uzmanı olmak isteyenler için detaylı temel ve güncel belirleyici bilgiler verilmektedir.

LEED Online Eğitim Programı

Türkiye'nin en kapsamlı Online LEED v4-v4.1 Teknik Eğitim programıdır. ECOBUILD, 2009 yılından günümüze, LEED AP kimlikli yeşil bina uzmanı kadrolarıyla, yeşil bina tasarımı ve inşaatı konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyonellere ve öğrencilere en kapsamlı ve güncel LEED eğitim programlarını sunmaktadır. ECOBUILD’in sunduğu teknik eğitim programları LEED Green Associate ve sonrasında LEED Akredite Profesyonel yani AP olmak isteyenler için sınava hazırlık niteliğindedir.​ Ülkemizdeki yeşil bina uzmanlarının büyük bir çoğunluğu ECOBUILD’in sunduğu LEED eğitim programlarına katılmış ve başarılı olmuşlardır. Eğitim programları yüksek sınav başarısına sahiptir. Özellikle sınav başarısını etkileyecek detaylar katılımcılara sunulmaktadır. Evinizden eğitim alarak LEED uzmanı olmak sizin elinizde.

Referans Projeler

Birlikte Yeşil Bir Gelecek Üretiyoruz ECOBUILD® 2009 yılında kurulmuştur. USGBC, ISI ve WELL üyesidir. Yeşil bina ve şehircilik danışmanlığı sektöründeki en büyük referanslara sahip olan firmadır. Türkiye ve yurt dışında LEED® AP BD+C, LEED® AP ND, Envision SP, WELL AP Akredite Profesyonel kimliklerine sahip olarak, ulusal-uluslararası proje tecrübesiyle, LEED Sertifikası, LEED Eğitimi, yeşil bina tasarım, inşaat, sertifikalandırma ve yeşil malzeme üretim süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. ECOBUILD, ISI üyesi ve Envision Yeşil Altyapı Projeleri Denetleyicisi yetkisine sahiptir. Köprü, otoyol, baraj ve benzeri altyapı projelerinin yeşil altyapı sertifikası alması konusunda denetim ve danışmanlık yetkisine sahip tek Türkiye firmasıdır. ECOBUILD, WELL AP Akredite Uzman kimlikli olarak sağlıklı binalar konusunda Türkiye'de hizmet vermektedir. ECOBUILD, Doğayı ve insan sağlığını koruyan, imalatı ekonomik ve çevreci olan malzeme, bina ve kentsel gelişme alanları projeleri için müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktadır. ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planı, Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri Raporlaması, LEED for Cities Yeşil şehir Sertifikası, LEED ND Yeşil Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Sertifikası başlıklarında yeşil şehircilik hizmeti sunmaktadır.

Experience for Green Future

ECOBUILD® was established in 2009. ECOBUILD is a member of USGBC, ISI and WELL. ECOBUILD got largest references in the Green Materials, Building and Sustainable City Planning Consultancy Sector in Turkey.

ECOBUILD is a consulting company providing consultancy services in Turkey and abroad in the green building design, construction, certification and green material production processes with national-international project experience with LEED® AP BD + C, LEED AP ND, Envision TM SP, WELL AP Acredited Professionals.

LEED Neighborhood Development Sertifikalı Yeşil Kentsel Dönüşüm

Yeşil Şehirleşme Konusunda Danışmanlık Sunuyoruz. Kentleşme en büyük çevre, sağlık ve ekonomi problemidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı SÜPERKENT ve LEED® Neighborhood Development (ND) şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaca ulaşmak için LEED ND, Akıllı Büyüyen, Yeni Kentleşme Stratejilerini uygulayan ve Yeşil Binalardan oluşan kent parçaları/mahalleler yaratır. LEED ND dünyadaki ve ülkemizdeki tarihi kent merkezleri dahil kentsel yenileme, dönüşüm ve gelişim projeleri için çok önemli bir çevreci tasarım ve uygulama modelidir.
 LEED® ND Derecelendirme Sistemi, ve SÜPERKENT planlama, kentsel gelişme ve yerleşim birimlerinin yeniden planlanmasını sertifikalandırmak üzere oluşturulmuş bir dizi üst kalitede performans standardıdır.  Dünyadaki en yeni imar planlama, çevre ve tarihi koruma, ekolojik yerleşimler oluşturma, enerji ve su verimli şehirlerin tasarlanması kriterlerini içinde barındırır.

ECOBUILD Hizmetler Genel Broşürü

Birlikte Yeşil Bir Gelecek Üretiyoruz. ECOBUILD® 2009 yılında kurulmuştur. USGBC, ISI ve WELL üyesidir. Yeşil bina ve şehircilik danışmanlığı sektöründeki en büyük referanslara sahip olan firmadır.

Türkiye ve yurt dışında LEED® AP BD+C, LEED® AP ND, Envision SP, WELL AP Akredite Profesyonel kimliklerine sahip olarak, ulusal-uluslararası proje tecrübesiyle, LEED Sertifikası, LEED Eğitimi, yeşil bina tasarım, inşaat, sertifikalandırma ve yeşil malzeme üretim süreçlerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

ECOBUILD, ISI üyesi ve Envision Yeşil Altyapı Projeleri Denetleyicisi yetkisine sahiptir. Köprü, otoyol, baraj ve benzeri altyapı projelerinin yeşil altyapı sertifikası alması konusunda denetim ve danışmanlık yetkisine sahip tek Türkiye firmasıdır. ECOBUILD, WELL AP Akredite Uzman kimlikli olarak sağlıklı binalar konusunda Türkiye'de hizmet vermektedir. ECOBUILD, Doğayı ve insan sağlığını koruyan, imalatı ekonomik ve çevreci olan malzeme, bina ve kentsel gelişme alanları projeleri için müşteri memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktadır.

ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planı, Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri Raporlaması, LEED for Cities Yeşil şehir Sertifikası, LEED ND Yeşil Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Sertifikası başlıklarında yeşil şehircilik hizmeti sunmaktadır.

ECOBUILD Profile

11 years ago we started with the idea that green building materials, green buildings and green settlements are our future. Our goal was not to become Turkey's largest consulting firms. Our aim was to provide consultancy services in line with our principles for a more sustainable world. First of all, we wanted to present engineering approaches that should be made for a more sustainable world in our country and then in the world, and to obtain measurable results by making building materials, buildings and cities greener. We wanted our consultancy services to be an example for our country and the world, and we wanted the world to apply what we do. We had 20 years of public and university experience and we knew the value of our know-how in our industry. This success story came from the fact that we love nature, the world and people. Today we are still doing our job only and only because we love our world. Love is the greatest power in the world. The idea that enlarges our firm is to love what we do with passion. That is why a green business firm in the middle of Anatolia received the USGBC Green Building Leader Award, one of the most important awards in the world.

LEED Sertifikası Danışmanlığı ve Yeşil Bina Tasarımı

LEED Sertifikası ve Yeşil Bina Tasarımı ile ilgili teknik detaylar yer almaktadır. 

ECOBUILD LEED AP BD+C ve LEED AP ND akreditedir.2009 yılından günümüze USGBC üyesidir. ECOBUILD, ülkemizde ve dünyada yeşil bina projelerinde önemli başarılar elde etmiştir.

Bu nedenlerle ECOBUILD, LEED Sertifikasını sağlayan kuruluş olan USGBC tarafından GREENBUILD EXPO Europe’da ödüllendirilmiş, sadece 3 firmaya verilen “Dünya Yeşil Bina Lideri ödülü” nü almaya hak kazanmıştır.

LEED danışmanı mutlaka LEED Akredite Profesyonel kimliğe sahip uzman olmalıdır. Ayrıca LEED Danışmanı firmanın USGBC Üye Firma statüsünde olması gereklidir. 

WELL Sertifikası Danışmanlığı ve Sağlıklı Yeşil Bina Tasarımı

WELL Sertifikası ve Sağlıklı Yeşil Bina Tasarımı ile ilgili teknik detaylar yer almaktadır. 

ECOBUILD LEED AP BD+C ve LEED AP ND akreditedir. 2009 yılından günümüze USGBC WELL üyesidir. ECOBUILD, ülkemizde ve dünyada yeşil bina projelerinde önemli başarılar elde etmiştir.

Bu nedenlerle ECOBUILD, LEED Sertifikasını sağlayan kuruluş olan USGBC tarafından GREENBUILD EXPO Europe’da ödüllendirilmiş, sadece 3 firmaya verilen “Dünya Yeşil Bina Lideri ödülü” nü almaya hak kazanmıştır.

LEED danışmanı mutlaka LEED Akredite Profesyonel kimliğe sahip uzman olmalıdır. Ayrıca WELL Danışmanı firmanın bünyesinde WELL AP akredite uzman ve USGBC Üye Firma statüsünde olması gereklidir. 

SITES Sertifikası Danışmanlığı ve Yeşil Alan Tasarımı

SITES Sertifikası, kentsel yeşil alanlara, rekreasyon alanlarına yönelik bir sertifikadır. SITES Sertifikası, sel baskını azaltma, iklim değişikliğine uyum, karbon depolama yani karbon yutağı oluşturmak gibi yeşil alanlarda geliştirilebilecek sürdürülebilirlik konularını derecelendiren dünyadaki en geçerli sertifika programıdır. 

SITES Sertifikası, toprak, su, bitki örtüsü, malzeme ve insan sağlığı alanlarında lider profesyoneller tarafından yıllarca süren araştırma ve geliştirme çalışmaları ile oluşmuştur. Dünyada yeşil alanlara verilen tek sertifika sistemi olan SITES şehir plancıları, mimarlar, peyzaj mimarları ve ilgili mühendislik dallarını ilgilendiren önemli bir uzmanlık alanıdır. 

Nasıl LEED Uzmanı Olacaksınız?

LEED uzmanı olma aşamalarını özetleyen infografik.

LEED Sertifikası Süreci

LEED Sertifikası alma sürecini özetleyen infografik.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefeleri ve Yeşil Bina, Şehir ve Altyapılar

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefelerinin büyük bir kısmının Yeşil Bina, Şehir ve Altyapılar ile gerçekleşebileceğini gösteren Infografik. 

Yeşil Şehircilik

ECOBUILD, Yeşil şehircilik ile ilgili süreci özetleyen infografik.

ECOBUILD LOGO

ECOBUILD logosu. 

1 / 1

Please reload

PAYLAŞIMLAR

Şehir ve Bölge Plancısı, Yüksek İşletmeci

Yeşil Malzeme, Bina ve Yerleşim Yeri Akredite Uzmanı

LEED AP BD+C

ENVISION SP​

Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı

Yeşil Bina ve Yerleşim Yeri Akredite Uzmanı

LEED AP ND​

Yeşil Bina ve Sağlıklı Bina Akredite Uzmanı

LEED AP BD+C

WELL AP

SEKTÖR

LİDERİ

Faaliyet göstermeye başladığımız 2009 yılından bu yana, 150’nin üzerinde kamu ve özel sektör kuruluşuna danışmanlık hizmeti sunduk.