top of page

Dayanıklı ve Esnek Kentsel Tasarım İlkeleri


Dünyada etkileri gün geçtikçe artan oranda kendini gösteren iklim değişikliği mevcut planlama analayışımızı değiştirmemizi gerektirmektedir.

İklim değişikliğine uyum sağlamış, iklim dostu olan şehirlerin aynı zamanda esnek ve dayanıklı şehirler olarak tasarlanması gerekiyor. Şehir ve Bölge Planlama disiplininin tüm dünyada yeniden ele alınmasının en önemli nedenlerinden birisi Küresel ısınma ve iklim değişikliği. Şehirde sera gazı emisyon kaynaklarını disiplin altına almak, sera gazı emisyonlarını azaltmak dünya şehirlerinin şu an ilk hedeflerinden birisi. Bir örnek vermek gerekirse, şu an Türkiye şehirlerinde uygulanmakta olan otomobil taşımacılığına yönelik planlama, tek kullanım için imar planı artık yeni yüzyılda ekonomik, kültürel ve çevresel açıdan uygun olmayacak. Kentsel tasarım ve planlamadaki değişiklikleri ele almak için, karbon sonrası, iklime duyarlı bir şehir bağlamında esnek kentsel planlama ve tasarım için aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

Dayanıklı ve Esnek Şehir Tasarımı, Planlaması ve Yönetimi tüm dünya şehirlerinin birinci hedefidir.

Esnek ve dayanıklı şehirler için 11 Esnek Kentsel Tasarım İlkesi:

 1. Çeşitli yoğunlukları olan, kullanımların, kullanıcıların, bina tiplerinin ve kamusal alanların karışımını benimseyin. Yani, monoton ve tekdüze planlama anlayışını terkedin. Ne kadar kullanım çeşitliliği olursa planlanan alan o kadar esnek ve dayanıklı olacağını unutmayın.

 2. Planlanan alanda yayalaşmaya, yürüyüş aktivitesine, tercih edilen seyahat şekli ve sağlıklı bir yaşam kalitesinin belirleyici bir bileşeni olarak öncelik verin. Yürüyerek ulaşılabilen bir kent tasarımına yönelin.

 3. Transit ulaşımı diğer ulaşım modlarını destekleyici bir şekilde geliştirin.

 4. Mahallenin yapısının ve toplumun kimliğinin önemli bir bileşeni olan güçlü, canlı, enerji dolu yerleri korumaya, geliştirmeye ve yaratmaya odaklanın.

 5. Planladığınız alanda kentlilerin günlük yaşam ihtiyaçlarını, yürüme mesafesinde yani 400-500 metre yarıçapında sağlayın.

 6. Çevresel öneme sahip alanları, iklim dahil doğal sistemlerin sağlığını koruyun ve geliştirin. İklim değişikliğinin planladığınız alandaki etkilerini bu konuyu iyi öğrenerek yönetin.

 7. Enerji verimliliğini artırmak ve çevresel ayak izlerini azaltmak için imalat, nakliye, iletişim, inşaat altyapısı ve sistemleri dahil olmak üzere teknik ve endüstriyel sistem ve işlemlerin etkinliğini, verimliliğini, güvenliğini arttırın.

 8. Şehrin kullandığı kaynakları yerel veya şehrin yakınında (200 kilometre yarıçapında) planlayın. Şehrin ihtiyaç duyduğu kaynakların bu çap içinde büyümesini ve gelişmesini planlayın.

 9. Topluluk üyelerinin, kalkınma planlarındaki tüm ölçeklerde aktif katılımını sağlayın. Günümüz dünyasında toplum katılımı olmadan yapılan planların yaşamadığını veya arzulanan plan kararlarının aksi istikamette sonuçlar verdiğini unutmayın.

 10. Yaşam güvenliği için, şehirdeki kritik altyapı sistemlerinin yedekliliğini ve dayanıklılığını tasarlayın, planlayın. Bu sistemlerin planlanması ve tasarımı, iklim değişikliğinin ve en yüksek seviyesine göre yapılmalıdır. İklim değişikliğinin kaynağı olan sera gazı emisyonlarını oluşturmayan altyapı sistemlerine yönelin.

 11. Hizmet maliyetlerini düşüren ve çevresel ayak izlerini azaltan bina tipleri ve kentsel formlar geliştirin.

Yukarıda bahsettiğimiz konular, konu başlıkları olarak akılda kalıcı planlama ilkeleridir. Hızlı şehirleşme ve artan insan faaliyetleri atmosfere salınan sera gazlarının artmasına neden olmaktadır. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğini doğurmaktadır. İklim Değişikliği Eylem Planı uluslararası normlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planı konusunda ülkemizde danışmanlık hizmeti veren tek firmadır. ECOBUILD, İklim Değişikliği Eylem Planını, emisyon raporlaması ve azaltım politikasına ilave olarak, şehir genelindeki tüm planlarda yer alan konu başlıklarında yapılması gerekli uygulamaları, tarih hedefleri ile birlikte belirleyen bir plan olarak değerlendirmektedir. Eylem planında iklim değişikliği senaryoları ve şehirde beklenen iklim değişikliği etkileri ortaya konulmaktadır. Şehrin karbon emisyon projeksiyonu, azaltım ve uyum politikaları tüm sektörler için oluşturulmaktadır.

İl genelinde ortaya çıkabilecek olan risk ve kırılganlıklar analiz edilmekte, iklimsel kırılganlık yanında, sektörel kırılganlıklar;

 • Halk Sağlığı

 • Arazi Kullanımı ve Yutak Potansiyeli

 • Ormancılık, Bio-Çeşitlilik, Tarım

 • Katı ve Sıvı Atıklar

 • Enerji Üretim ve Dağıtımı

 • Ulaştırma ve Lojistik

 • Su Kaynakları

 • Kamu Altyapı Hizmetleri

 • Binalar

 • Ticaret, Turizm ve Sosyal Yapı

 • Sanayi Bazında ele alınmaktadır.

211 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page